Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Finn ut hvordan man stiller spørsmål om inntekt på en måte som inngir tillit hos respondenten.

surveymonkey-seo-hero


Når man skal samle inn personlige opplysninger fra respondenter, er det viktig at de føler seg trygge nok til å svare ærlig. Opplysninger om helse, etnisitet, religion, seksuell legning og inntekt regnes som sensitive. Å stille sensitive spørsmål om for eksempel inntekt på riktig måte er nødvendig for å få nøyaktige svar. 

Bruk biblioteket vårt med maler og forhåndsskrevne spørsmål til undersøkelser. 

Å stille spørsmål om inntekt kan virke invaderende, slik at respondenten kanskje hopper over spørsmålet eller ikke fullfører undersøkelsen.  Vet du hvordan man stiller spørsmål om inntekt på riktig måte, kan det øke fullføringsfrekvensen.

Spørsmål om inntekt finner man i demografi-delen av undersøkelsen, og svarene gir verdifull innsikt i respondentens økonomiske situasjon. Inntekt regnes som personlige opplysninger, men de er også nødvendige for noen bedrifter – blant annet banker, restauranter og butikker – for at de skal kunne ta fornuftige forretningsavgjørelser. Banker innvilger for eksempel lån basert på søkerens evne til å betjene det. Videre kan opplysninger om inntekt gjøre det enklere å finne ut om kundebasen har råd til produktet eller tjenesten som tilbys, og å fastsette prisen på produkter og tjenester. 

Å stille spørsmål om inntekt på riktig måte kan være til stor hjelp. Har dere kunnskap om husholdningsinntekt, kan dere ta bedre forretningsbeslutninger. Med spørsmål om inntekt kan dere oppnå tre ting: 

 1. Forskere kan analysere hvordan faktorer som inntekt påvirker kjøpsbeslutninger En kundes inntekt kan ha helt avgjørende betydning for hvorvidt vedkommende kjøper et produkt eller ikke. Høyere inntekt muliggjør også kjøp av luksusvarer, mens lavere inntekt selvsagt tilsier mer økonomiske kjøp. 
 1. Prissette produkter og tjenester, og få oversikt over målmarkedets inntekt I en spørreundersøkelse rettet mot kundebasen, kan spørsmål om inntekt gjøre det enklere å prissette varer på en måte som appellerer til dem. Det blir med andre ord enklere å sette en pris som hverken er for høy eller for lav.
 1. Planlegge fremtidige strategier for bedriften Om dere har kunnskap om målmarkedets inntektsnivå, blir det enklere å lansere nye produkter og tjenester. For vet dere hva kundene har i inntekt, vet dere også om de har råd til dem. 

Akkurat som det finnes fordeler, finnes det også ulemper ved å stille spørsmål om inntekt. Disse ulempene kan imidlertid unngås. Likevel er det lurt å anerkjenne at de finnes.

 • Folk svarer kanskje ikke ærlig Respondenter føler seg kanskje ukomfortable med å oppgi personlige opplysninger. Spørsmålene kan virke invaderende eller direkte støtende. Derfor oppgir de kanskje feilaktig informasjon om inntekten sin. Bruk denne veiledningen for å lage et tillitsvekkende spørreskjema som gjør respondentene trygge nok til å gi ærlige svar. 
 • Noen personer forbinder inntekt med selvverd. Hvis respondenter baserer selvbildet sitt på inntekten, kan de vegre seg for å svare ærlig fordi de føler de ikke tjener godt nok. Dette er særlig aktuelt hvis svaralternativene inneholder inntektsnivåer som ligger over deres eget. 
 • Noen personer vil kanskje ikke svare. I noen kulturer er det krenkende å bli spurt om inntekt, og folk kan nekte å svare. Lær hvordan man stiller gode spørsmål om inntekt som respondentene mest sannsynlig vil svare på. Hvis spørsmål er merket som påkrevd, vil det å ikke svare føre til at respondenten avbryter undersøkelsen.
 • Kanskje er det for innviklet. Et spørsmål om inntekt kan være vanskelig å forstå hvis det ikke stilles på riktig måte. Formatering kan også påvirke hvor lettforståelig et sensitivt spørsmål er. Ta en titt på disse malene for å finne ut hvordan man stiller alle typer spørsmål i undersøkelser.

Hvis dere skal oppnå best mulige resultater med den neste undersøkelsen, er det viktig at deltakerne svarer på alle spørsmålene. For at de skal gjøre det, må de føle seg trygge. Og føler de seg trygge, er sjansen også større for at de svarer ærlig. Her er noen tips til hvordan dere kan skrive gode spørsmål om inntekt:

Hvis dere skal få deltagere til å svare på alle spørsmål om inntekt, er det viktig at de føler seg trygge. Derfor er det avgjørende å kjenne målgruppen når dere skriver spørsmålene. Kjenner dere målgruppens inntekt, kan dere tilpasse den øvre grensen i skalaen dere oppgir, slik at den ikke overstiger dette inntektsnivået. Her er det lurt å sjekke kunde-avataren. Da kan dere rette fokuset mot personer som med størst sannsynlighet vil kjøpe produktet eller tjenesten deres. Dere vil også kunne ordlegge dere på en måte som treffer nettopp disse respondentene best.

Sørg for at spørsmålene er klare, direkte og enkle å forstå. Unngå at respondentene må lese spørsmål om inntekt mer enn én gang. De som deltar i spørreundersøkelsen, ønsker vanligvis å fullføre spørreskjemaer raskt. Jo enklere et spørsmål om inntekt er å lese, jo raskere vil de svare ærlig på spørsmålet og jo raskere vil de fullføre spørreundersøkelsen.  

Spørsmål om inntekt må være svært tydelige. På den annen side kan det lønne seg å blande dem med spørsmål som ikke nevner inntekt direkte, men som har med inntekt å gjøre. For stiller man for mange spesifikke spørsmål om inntekt i rask rekkefølge, kan det føles overveldende og skremmende for respondenten. Et spørsmål om utdannelse gir ingen direkte svar om respondentens årlige inntekt, men det kan gi innsikt i form av data som kan korreleres.

Sørg for at spørsmålene om inntekt er tydelige, slik at du får mest mulig nøyaktige svar fra respondentene. Det er for eksempel bedre å spørre «Hva er husholdningens totale årlige inntekt?» enn å spørre «Hvor mye penger tjener partneren din i året?»

Det er best å ikke gå ut fra at respondentene vil forstå vokabularet du bruker for å lage undersøkelsesspørsmålene. Unngå forvirring ved å forklare begrepene du bruker. Selv om husholdningsinntekt og personlig inntekt er to forskjellige uttrykk, kan for eksempel respondentene bruke disse begrepene om hverandre. Denne misforståelsen kan føre til svar som er feil, og dette kan påvirke den samlede vurderingen av undersøkelsesresultatene. 

En del av å gjøre det enkelt for respondenter er å være ærlig med dem. Fortell dem hvorfor du stiller et sensitivt spørsmål om inntekt. Ved å opplyse respondentene om målene dine for spørreundersøkelsen på forhånd kan det oppmuntre dem til å svare ærlig på alle spørsmålene dine.

Gi respondentene en enklere måte å svare på sensitive spørsmål på. Gi svaralternativer som gir et intervall i kroner. På denne måten trenger ikke respondentene å oppgi et nøyaktig beløp for inntekt. Du kan f.eks. spørre:

Hva er din totale årlige inntekt?

 • 0 – 399 999 NOK
 • 400 000 – 599 999 NOK
 • 600 000 – 999 999 NOK
 • 1 000 000 – 1 299 999 NOK
 • Mer enn 1 300 000 NOK

Øvre og nedre grense er forbundet med første og siste svaralternativ. Siden du bør unngå å anta at respondentene tjener et minimumsbeløp, kan du starte det første feltet med et område som starter på null. Eksempel: 0 – 399 399 NOK. 

Den beste måten å gjøre det lett for respondentene å svare på spørsmål om inntekt på, er å tilby et alternativ som gir muligheten til å ikke svare. Det er bedre at respondentene velger bort et spørsmål enn at de forlater undersøkelsen helt. Deltakere i spørreundersøkelse som velger dette alternativet og fortsetter med undersøkelsen, forteller deg at spørsmålet kanskje må omformuleres. 

Man kan spørre om hvor mye noen tjener på flere forskjellige måter. Følgende spørsmål kan gi deg en idé om hvordan du kan stille bedre «Hva er inntektsnivået ditt?»- spørsmål i spørreundersøkelsen. Du finner også ut hvorfor disse spørsmålene stilles og hvordan svarene kan være til nytte for bedriften din:

1. Hvilket av følgende beskriver best den personlige inntekten din i fjor?

 • 0 – 99 999 NOK
 • 100 000 – 249 999 NOK
 • 250 000 – 499 999 NOK
 • 500 000 – 799 999 NOK
 • 800 000 – 999 999 NOK
 • 1 000 000 – 1 499 999 NOK
 • Mer enn 1 500 000 NOK
 • Foretrekker å ikke svare

Spørsmål om inntektsgruppe, en liste med svar i størrelsesorden kroner, lar respondentene oppgi personopplysninger uten å oppgi sin faktiske inntekt. Det gjør det også mulig for undersøkerne å vurdere resultatene på en bedre måte. I tillegg gir det bedrifter en annen måte å organisere kundebasen sin på. 

2. Hva er husholdningens totale inntekt?

 • 0 – 199 999 NOK
 • 200 000 – 499 999 NOK
 • 500 000 – 899 999 NOK
 • 900 000 – 1 299 999 NOK
 • 1 300 000 – 1 499 999 NOK
 • Mer enn 1 500 000 NOK
 • Foretrekker å ikke svare

Ved å spørre om total husholdningsinntekt kan du unngå å spørre respondenten om hvor mye hver person som bor i hjemmet, tjener. Spørsmålet omfatter også annen inntekt, deriblant pensjoner, utbytte og trygdeytelser. Undersøkerne vil få en bedre forståelse av respondentens samlede husholdningsinntekt. 

3. Har du inntekt fra andre kilder enn lønn?

 • Ja 
 • Nei
 • Foretrekker å ikke svare

Dette spørsmålet og spørsmål 2 utfyller hverandre. Hvis du vet at respondenten har andre inntektskilder, kan du lettere kategorisere den totale husholdningsinntekten til vedkommende. Undersøkere kan dessuten finjustere demografien ved hjelp av flere spørsmål som avhenger av hva slags inntektskilder som kommer i tillegg til den totale årlige inntekten, som spørsmål 4–7. 

4. Mottok du underholdsbidrag i løpet av det siste året?

 • Ja
 • Nei
 • Foretrekker å ikke svare

Dette er en måte å finne ut hva respondentens sivilstatus er uten å stille invaderende spørsmål. Underholdsbidrag kan noen ganger være en midlertidig inntektskilde. Hvis dette supplerer den totale husholdningsinntekten, er dette viktig informasjon som bedrifter bør ta med i beregningen. 

5. Har du mottatt alders- eller uføretrygd i løpet av det siste året?

 • Ja
 • Nei
 • Foretrekker å ikke svare

I tillegg til å finne ut om bestemte typer tilleggsinntekt, kan du få annen nyttig demografisk informasjon. Å spørre om trygd kan kanskje gi informasjon om alder. Ved å finne ut hvilken alder kundebasen har, enten den er ung eller godt voksen, kan du bedre kommunisere på en måte som treffer målet.

6. Mottok du barnebidrag i løpet av det siste året?

 • Ja 
 • Nei
 • Foretrekker å ikke svare

Dette spørsmålet viser om respondenten er verge for en mindreårig. Det kan være nyttig for bedrifter å vite hvor stor andel av respondentene som er foreldre. Det finnes massevis av produkter og tjenester som er rettet mot behovene til både barn og foreldre.

7. Har du mottatt pengebidrag eller gaver som inkluderte husleie eller betalinger for vann, avløp og elektrisitet fra noen som ikke bor hos deg?

 • Ja
 • Nei
 • Foretrekker å ikke svare

Dette er enda en måte å skille respondentens personlige inntekt fra husholdningsinntekten på. Ved å stille spesifikke spørsmål som dette, blir det enklere for respondenten å spesifisere tilleggsinntekt for deg. Det er en annen måte å finne ut hva den årlige husholdningsinntekten er kontra personinntekten.

8. Oppgi alle inntektskildene dine

Dette åpne spørsmålet lar respondentene skrive inn svarene sine og oppgi informasjon du, som undersøker, kan ha gått glipp av. Du kan også angi et flervalg med en alternativknapp, avmerkingsboks eller rullegardinliste for å begrense svarene og gjøre det enklere å vurdere undersøkelsesresultatene på en effektiv måte. 

Eksemplene på spørsmål om inntekt som er gitt ovenfor, er bare én av flere sensitive demografispørsmål i spørreundersøkelser. Spørsmål om etnisitet, tro, seksuell legning og helserelaterte spørsmål regnes som sensitive emner for de fleste. Du kan få bedre innsikt om å innhente andre typer demografisk informasjon. Demografiske undersøkelser bidrar til å gi deg en bedre forståelse av kjøpermålgruppen. Kom i gang med neste spørreskjema med disse nyttige undersøkelsesmalene for demografi og finn ut hvordan du samler inn svar på demografiske spørsmål på den rette måten fra undersøkelser.

Man må være dyktig for å lage en spørreundersøkelse om husholdningsinntekt som gir en bedre forståelse av kjøpernes identitet. Ved å kjenne målgruppen og gi nøyaktige instruksjoner med tydelig og relevant ordvalg samt svarintervaller med passende begrensninger, blir det enklere å lage spørreundersøkelser kundene kan ha tillit til og svare ærlig på. Disse nyttige undersøkelsestipsene vil forberede deg på å samle inn kundedemografi bedriften kan bruke. Registrer deg for en kostnadsfri konto med SurveyMonkey for å lage den neste undersøkelsen din.

Oversikt over verktøysett

Oppdag verktøysettene som hjelper deg å dra nytte av feedback i nettopp din rolle eller bransje.

Gi bedriften et løft med nettbaserte bestillingsskjemaer

Enkelt lag og tilpass bestillingsskjemaer og motta betalinger for varer og tjenester, eller bruk én av ekspertmalene våre for å komme i gang på få minutter.

Innhent tilbakemeldinger du kan handle ut ifra

Benytt slagkraften som ligger i tilbakemelding ved hjelp av SurveyMonkeys nettbaserte evalueringsskjemaer. Kom i gang med skjemaopprettingsverktøyet i dag.

Beste praksis for spørreundersøkelser

Lær hva som er beste praksis for å utføre spørreundersøkelser for å få mest mulig ut av den neste undersøkelsen din. Utforsk retningslinjene våre for spørreundersøkelser og kom i gang i dag – kostnadsfritt.