Produkter

SurveyMonkey er bygget for å takle alle bruksområder og behov. Utforsk produktet vårt, og finn ut hvordan SurveyMonkey kan hjelpe dere.

Få datadrevet innsikt fra en global leder innen spørreundersøkelser på nett.

Integrer med over 100 apper og plug-ins for å få gjort mer.

Bygg og tilpass nettskjemaer for å samle inn informasjon og betalinger.

Lag bedre spørreundersøkelser og få innsikt raskt med innebygd AI.

Spesialløsninger for alle behovene innen markedsundersøkelser.

Maler

Mål kundetilfredshet og -lojalitet for bedriften.

Finn ut hva som gjør kundene fornøyde og gjør dem til tilhengere.

Få innsikt du kan bruke til å forbedre brukeropplevelsen.

Innhent kontaktinformasjon fra potensielle kunder, inviterte personer og mer.

Innhent og spor arrangementsbekreftelser.

Finn ut hva deltagere vil ha så du kan forbedre neste arrangement.

Avdekk innsikt for å øke engasjementet og få bedre resultater.

Få tilbakemeldinger fra deltagere så du kan holde bedre møter.

Bruk tilbakemeldinger fra kolleger for å forbedre medarbeiderprestasjoner.

Lag bedre kurs og forbedre undervisningen.

Finn ut hva studenter eller elever mener om undervisningsmaterialet.

Finn ut hva kundene mener om de nye produktideene deres.

Ressurser

Beste praksis for bruk av spørreundersøkelser og spørreundersøkelsesdata

Bloggen vår om spørreundersøkelser, tips for virksomheter og mer.

Veiledninger for bruk av SurveyMonkey.

Slik skaper populære merkevarer vekst med SurveyMonkey.

Kontakt salgsavdelingenLogg på
Kontakt salgsavdelingenLogg på

Les om de tre hovedtypene av spørreundersøkelsesforskning og hvordan SurveyMonkey kan hjelpe deg med det neste forskningsprosjektet ditt.

SurveyMonkey-logo

Med spørreundersøkelser kan du innhente viktig innsikt fra en målgruppe. Denne veiledningen leder deg gjennom de tre hovedtypene undersøkelser, utforskende, beskrivende og kausale, for å hjelpe deg med å finne den rette tilnærmingen og anvendelsen for å oppnå forskningsmålene dine. 

For å hjelpe deg med å utvikle en spørreundersøkelsesbasert forskningsplan, utforsker vi:

Spørreundersøkelser er grunnleggende forskningsverktøy. De skaffer data som en del av den generelle forskningsstrategien. Spørreundersøkelser er viktige for å få de svarene du trenger, slik at du får verdifull grunnforskningsdata og kan ta veloverveide beslutninger om alt fra produktutvikling til markedsføringskampanjer.

Uansett hvordan du utfører spørreundersøkelsesforskningen, må den ha følgende særtrekk:

 • Bruk: spørreundersøkelser brukes til å innhente informasjon om menneskelig adferd
 • Systematisk: spørreundersøkelsesforskning følger utprøvde fremgangsmåter til å samle inn data 
 • Etterprøvbar: hvis du bruker samme metode mer enn én gang, skal du få samme resultat
 • Typer: Spørreundersøkelser kan være utforskende, beskrivende eller kausale, og brukes både på nett og uten nett 
 • Data: spørreundersøkelsesforskning kan generere både kvantitative og kvalitative data
 • Upartisk: Prøvetakingen er randomisert for å unngå skjevheter
NPS-transaksjonsbasert-relasjonell

Avhengig av hvilken type informasjon du er på utkikk etter og hvilke forskningsmetoder du bruker, kommer du til å finne ut at det er flere fordeler:

Spørreundersøkelser er vanligvis lette å utføre, spesielt på nettet. Hvis du bruker SurveyMonkey, har du tilgang til hundrevis av maler som gjør det enkelt å tilpasse spørreundersøkelsesforskningen. Data-dashboardet vårt konverterer dataene dine til diagrammer og grafer som gjør dem enkle å forstå og bruke.

Den mest kostnadseffektive måten å utføre spørreundersøkelser på, er på nett. Spørreundersøkelser og intervjuer som foretas ansikt til ansikt, krever personale som er opplært i å innhente, beregne og analysere data. 

Når du bruker spørreundersøkelser, kan du samle inn data fra en stor undersøkelsespopulasjon på kort tid, og dette gir enda flere kostnadsbesparelser. Har du ikke noen liste over deltakere fra målmarkedet du ønsker å nå? Med et globalt undersøkelsespanel som SurveyMonkey Audience kan du nå de respondentene du du har behov for.

En viktig fordel med spørreundersøkelsesmetodene er at de kan samle inn både kvantitative og kvalitative data for å gi et fullstendig bilde av målgruppen din. Du kan bruke en rekke ulike spørsmålstyper, som flervalg, Likert-skala, rullegardinmeny, rangering og mer for å få kvantitativ innsikt. Du kan også stille åpne spørsmål for å få de anekdotiske opplysningene du trenger for å forstå individuelle perspektiver.

Som alle andre typer forskning, er det noen ulemper ved bruk av spørreundersøkelser, deriblant:

Spørreundersøkelsesdeltakere kan føle at de ikke er nødt til å gi ærlige svar på grunn av anonymiteten som ligger i å ta spørreundersøkelser på nett.

Respondenter velger kanskje å ikke svare på noen av spørsmålene, og dette kan føre til skjevheter i resultatene.

Hvis spørsmålene og svaralternativene ikke er spesifikke nok, kan det være vanskelig for respondentene å tolke dem og svare. Et ja-/nei-spørsmål kan for eksempel være vanskelig for folk som helst vil svare «bare én gang».

Det finnes flere typer forskningsmetoder. Utforskende, beskrivende og kausale er de tre hovedtypene som vi skal se nærmere på. Det er lurt å bli kjent med disse typene før du utformer undersøkelsen.

Utforskende forskning er en viktig del av enhver markedsføring- eller forretningsstrategi. Metoden fokuserer på å oppdage ny innsikt i stedet for å samle inn statistiske data. Derfor passer utforskende forskning best i starten av den totale forskningsplanen. Den brukes ofte for å definere problemer i et selskap, områder med vekstpotensial, alternative handlingsmetoder og for å prioritere områder som trenger statistisk forskning.

Når det gjelder nettbaserte spørreundersøkelser, utføres det vanligste eksemplet på utforskende forskning som åpne spørsmål for å innhente kvalitative data. Tenk på de utforskende spørsmålene i spørreundersøkelsen som en måte å få en bedre forståelse av respondentene. Selv om tekstsvar kanskje ikke kan måles statistisk, gir de deg informasjon som er rikere og som kan føre til at du oppdager nye tiltak eller problemer som må håndteres.

Følgende er viktige trekk ved utforskende forskning:

 • Inneholder inngående spørsmål: Brukes til å forstå mer om et emne på en kvalitativ måte
 • Avdekker nye detaljer: Svarene kan avdekke ukjente problemer eller nye løsninger etter hvert som du lærer mer om emnet 
 • Genererer ikke målbare data: Som nevnt med kvalitative undersøkelser, er ikke dataene kvantifiserbare
 • Svarer på «hvorfor»: I motsetning til kvantitative undersøkelsesmetoder, prøver utforskende undersøkelser å svare på hvorfor noe skjedde eller motivasjonen bak en viss atferd

Beskrivende forskning er den mest vanlige og mest avgjørende formen for spørreundersøkelser på grunn av dens kvantitative karakter. I motsetning til utforskende undersøkelser, bruker beskrivende forskning forhåndsplanlagte, strukturerte undersøkelser med lukkede spørsmål. Den er også deduktiv, noe som betyr at undersøkelsesstrukturen og spørsmålene bestemmes på forhånd basert på eksisterende teorier eller undersøkelsesområder. Dataene som samles inn, brukes deretter til å teste hypoteser eller antakelser.

Hensikten med beskrivende forskning er å kvantifisere og kategorisere meninger, holdninger eller oppfatninger som innehas av en bestemt populasjon angående et gitt emne. En beskrivende undersøkelse kan for eksempel bruke flervalgsspørsmål med forhåndsdefinerte svaralternativer. Selv om disse standardiserte spørsmålene ikke gir samme dybde som kvalitativ innsikt, gir de data som kan analyseres statistisk og trekkes slutninger fra. 

Ved å gruppere svarene i bestemte kategorier kan du måle forekomsten av bestemte meninger eller atferd i målgruppen. Det gir også mulighet for sammenligning over tid for å oppdage endringer i holdninger og trender.

Peker til et bestemt marked på kloden

Send spørreundersøkelsen din til en stor eller liten gruppe med SurveyMonkey Audience.

Følgende er viktige trekk ved beskrivende forskning:

 • Fokuserer på «hva», ikke «hvorfor»: I motsetning til utforskende undersøkelser, søker beskrivende forskning å definere en målgruppes holdninger, meninger og atferd. 
 • Kvantitativ: De resulterende dataene er numeriske og kan analyseres statistisk for å identifisere mønstre, gjennomsnitt og sammenhenger for kvantitativ innsikt. 
 • Konkluderende: Bruker kvantitative, lukkede spørsmål som genererer numeriske data slik at du kan trekke statistisk signifikante konklusjoner. 
 • Signifikans: Måler signifikansen av resultatene for å fastslå mønstre og trender.

Kausale undersøkelser er også kvantitative, forhåndsplanlagte og strukturert på samme måte som beskrivende forskning. Av denne grunn anses de også som konkluderende. Kausal forskning går imidlertid lenger enn til observasjon for å bestemme årsakssammenhengen mellom variabler.

Mens beskrivende forskning observerer og kvantifiserer fenomener, manipulerer kausal forskning variabler aktivt for å teste hypoteser om årsakssammenhenger. En kausal undersøkelse kan for eksempel sammenligne kontroll- og testgrupper for å evaluere effekten av ulike typer inngripen.
Målet med kausale undersøkelser er todelt:

 1. Å etablere en sammenheng mellom variabler gjennom kvantitativ dataanalyse.
 2. Å fastslå om det eksisterer en årsakssammenheng ved bevisst endring av variabler og måling av resultatene i etterkant.

Følgende er viktige trekk ved kausal forskning:

 • Konkluderende: Forskningen er strukturert i utformingen, forhåndsplanleggingen og er av kvantitativ karakter, noe som lar forskerne komme med endelige påstander om årsakssammenhenger. 
 • Vitenskapelig: Målet om å identifisere årsakssammenhenger gjør kausale undersøkelser mer vitenskapelig enn utforskende eller beskrivende undersøkelser.
 • Kontrollert: Kontrollerer for forstyrrende faktorer ved å holde alle andre variabler konstante, slik at du isolerer effekten av variabelen som testes. 
 • Har definert rekkefølge: For å fastslå årsakssammenheng, må det bevises at årsaken går foran den foreslåtte effekten.
opplæring av nyansatte
 • Utforskende forskning blir brukt til tilfellestudier, feltobservasjoner, fokusgrupper og intervjuer.
 • Beskrivende forskning brukes til beskrivende spørreundersøkelser, beskrivende-normative spørreundersøkelser, beskrivende analysespørreundersøkelser og korrelative spørreundersøkelser.
 • Kausal forskning brukes blant annet til produkttesting, reklameforbedringer, tiltak for kundebevaring og behov i nærsamfunnet.

Det er hovedsakelig tre formater for forskningsspørreundersøkelser: På nett, på telefon og ansikt til ansikt. Vi skal ta en nærmere titt på hvert enkelt format for å se hvilket som passer for undersøkelsene du vil utføre.

Nettbaserte spørreundersøkelser er den vanligste formen for spørreundersøkelser i dag. Dette rimelige formatet er den enkleste måten å nå en gruppe mennesker på, spesielt større folkemengder. En rekke forskjellige organisasjoner, deriblant skoler, selskaper, organisasjoner innenfor helsevesenet, markedsføringsbyråer og andre, bruker nettbaserte spørreundersøkelser.

Fordeler med nettbaserte spørreundersøkelser:

 • Nøyaktige resultater: Nettbaserte spørreundersøkelser har en svært liten feilmargin fordi de er så enkle å fylle ut. 
 • Menneskelige feil minimeres: Når du er klar for å analysere dataene, kan en undersøkelsesplattform utføre kompliserte beregninger for deg.
 • Respondentene er anonyme: Nettbaserte spørreundersøkelser er vanligvis anonyme, noe som betyr at respondentene har lettere for å si nøyaktig hva de vil uten å risikere å straffes. 
 • Du kan nå frem til en stor målgruppe: Med nettbaserte spørreundersøkelser kan du nå frem til en global målgruppe. SurveyMonkey Audience gjør det for eksempel mulig å nå målmarkedet du har valgt med opptil 5000 fullførte svar.
 • Fleksibilitet: Med teknologien for nettbaserte spørreundersøkelser er det mulig for forskere å bruke forgrening basert på deltakerens svar på et spørsmål. På denne måten blir spørreundersøkelsen individuelt tilpasset når deltakeren går gjennom spørsmålene.
 • Hurtigstartmaler: SurveyMonkey har mange kostnadsfrie undersøkelsesmaler som kan tilpasses, noe som gjør det enklere å komme raskt i gang med undersøkelsene. Du kan også legge til merkevarebygging som logoer, bilder, skrifttyper osv.

En gang i tiden var telefonundersøkelser en svært populær metode for innhenting av informasjon, men bruken av dette har gått ned i takt med fremveksten av digitale undersøkelser og nedgangen i bruk av fasttelefoner i de fleste husholdninger. 

Telefonundersøkelser gjør det mulig å nå et stort utvalg på en økonomisk måte sammenlignet med metoder som krever kontakt i egen person. Men for å administrere dem, kreves det mye tid og bemanning.  

De største ulempene med telefonundersøkelser omfatter risikoen for menneskelige feil, nærmere bestemt forvrengte data som følge av transkripsjonsfeil, samt færre oppriktige tilbakemeldinger siden respondentene snakker direkte til intervjueren.

Samtaler som finner sted ansikt til ansikt, resulterer i mye detaljert informasjon, gjennom direkte samtale og observasjon, men de er ofte altfor dyre å utføre for store utvalg. Intervjuerne må være fullt opplært i å innhente nyttig informasjon på en måte som utnytter dette formatet. De må for eksempel oppfatte kroppsspråk, stille relevante oppfølgingsspørsmål og be om mer informasjon etter behov.

I tillegg risikerer man forskjellige typer undersøkelsesskjevheter ved personlige samtaler. Det kan du lese mer om her.

Forskningsundersøkelser er verdifulle for å få innsikt som påvirker beslutninger og strategi. En restauranteier kan for eksempel gi kundene spørreundersøkelser slik at restauranten kan forbedre servicen. En politisk kampanje kan spørre ut velgerne for å se om budskapet må tydeliggjøres videre. Eller et programvareselskap kan be om tilbakemeldinger fra brukerne slik at selskapet vet at produktutviklingen går i riktig retning.

Uansett hva målet er, er det fire hovedårsaker til å foreta forskningsundersøkelser.

 1. Spørreundersøkelser gir rene tall: Når du administrerer en undersøkelse som gir kvantitative data, kan du få rene tall som bekrefter avgjørelsene dine. Rene tall er også nyttige når undersøkelser forelegges interessenter når noe skal bestemmes. Hvis du kan bevise at kundene foretrekker én produktegenskap fremfor en annen ved hjelp av kvantifiserbare data, er det et mye mer overbevisende argument.
 2. Spørreundersøkelser gir deg kontinuerlige kvalitetsreferanser: Datamønstre som peker på trender er svært effektive når du finner dem gjennom undersøkelsene dine, i motsetning til data om hva kundene dine ønsker. Se på Net Promoter® Score (NPS), som gir deg en idé om hvor stor lojaliteten er til bedriften din. Hvis du gjentar NPS hvert kvartal og merker at poengsummen synker, kan du iverksette tiltak for å undersøke og fikse problemet.
 3. Spørreundersøkelser kan nå store målgrupper: I noen tilfeller er det nødvendig med større publikumsgrupper for at undersøkelsene skal være gyldige og kunne generaliseres for visse målgrupper. Nettbaserte spørreundersøkelser som opprettes og administreres med plattformer som SurveyMonkey, er mye mer praktiske for store grupper, siden de kan brukes på mobile enheter. 
 4. Anonymitet i undersøkelsene fremmer oppriktige tilbakemeldinger: Nettbaserte undersøkelser gjør at deltakerne kan forbli anonyme, og oppmuntrer til åpne og ærlige meninger. Anonymitet fjerner hindringer, slik at respondenter kan gi mer sannferdige og oppriktige svar uten å være redd for at de skal bli dømt.

Før du lager undersøkelsen, må du tydelig definere undersøkelsesmålene og målgruppen. Vurder timing, lengde, struktur, spørsmålsformuleringer og belønning for å optimalisere svarene. Hvis du vil samle inn data av høy kvalitet, har vi noen undersøkelsesdesigntips som kan hjelpe deg i gang med utformingen av undersøkelsen. 

 • Lag undersøkelsesspørsmål som er knyttet til målene dine. Ta bort unødvendige eller overflødige spørsmål som ikke gir nyttig innsikt.
 • Organiser undersøkelsen på en logisk måte. Begynn med enkle og ikke-sensitive spørsmål før du går over til mer kompliserte eller personlige spørsmål.
 • Bruk enkelt språk og unngå teknisk sjargong og kompliserte fraser som kan forvirre deltakerne.
 • I den grad det er mulig, bør du ikke lage en spørreundersøkelse som er for lang og utmattende, slik at deltakerne beholder engasjementet.
 • Oppmuntre til deltakelse med belønninger som rabatter, poeng eller gavekort som takk for svar.
 • Test undersøkelsen før lansering slik at du kan finpusse spørsmålene og den generelle flyten basert på tilbakemeldinger.

Den rette blandingen av utforskende undersøkelser, beskrivende og kausale undersøkelser er nøkkelen til å oppnå undersøkelsesmålene dine, enten det gjelder forretningsmessige, akademiske eller andre behov. Ved å sikre at forskningsplanen inneholder de riktige typene undersøkelser, vil du være sikker på at du lykkes. Kombinasjonen av kvantitative og kvalitative data som samles inn gjennom velutformede undersøkelser resulterer i den gjennomførbare innsikten du trenger for å legge til rette for smart strategi og gode beslutninger. 

Kom i gang i dag. Hvis du trenger hjelp med å få tak i respondenter for spørreundersøkelsen din, går du til SurveyMonkey Audience eller velger abonnementet som passer best for undersøkelsesbehovet ditt.

Net Promoter®, NPS®, NPS Prism® og NPS-relaterte uttrykksikoner er registrerte varemerker for Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. og Fred Reichheld. Net Promoter Score℠ og Net Promoter System℠ er varemerker for Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. og Fred Reichheld.

Merkevaresjef

Merkevaresjefer kan bruke dette verktøyet til å forstå målgruppen, vokse merket og bevise ROI.

Se SurveyMonkey-løsninger for forbrukerprodukter og -tjenester

Bransjen for forbrukerprodukter og -tjenester, deriblant forbruksvarer, reiseliv, hotell og restaurant, benytter SurveyMonkey-innsikt for å forme fremtidige produkter.

Utforsk SurveyMonkeys løsninger for detaljhandel

Se hvordan SurveyMonkey hjelper detaljhandelen med å finne ut av nye markedstrender, utvikle produkter som begeistrer og bygge populære merkevarer.

Se SurveyMonkeys løsninger for firmaer innen profesjonelle tjenester

Se hvordan organisasjoner innen profesjonelle tjenester bruker SurveyMonkey for å få innsikt om kunder og marked.