Innledning

Hjelp oss å utvikle et skjema som gir et godt og riktig bilde av ME-sykes funksjon!
Vi ber om at ME-syke - og i denne runden også deres ikke-ME-syke pårørende, venner, slektninger eller andre (forslagsvis en eller to) - fortsetter å hjelpe oss med å utvikle et skjema som kan brukes til å vurdere funksjonsevne hos ME-syke. ME-syke har evaluert to tidligere versjoner av skjemaet, og gitt enormt verdifull hjelp. Vi tror vi nå har en akseptabel versjon av skjemaet, men nå trenger vi å sammenligne ME-sykes svar med personer som ikke har ME.

Denne spørreundersøkelsen har to deler:

1. Først ber vi deg fylle inn et skjema med spørsmål om funksjon.

2. Så ber vi den som fyller ut skjemaet gi noen få opplysninger om seg selv, (alder, arbeidsstatus mm.).

Undersøkelsen er kort, og skal ikke ta lang tid å fylle ut. Det er mulig å stoppe og ta en pause om nødvendig, og komme tilbake senere. 

For den syke:  Fyll ut med tanke på en "middels" dag. Fyll gjerne ut skjemaet sammen med en pårørende som ser deg i dagliglivet. 
Pårørende kan fylle ut på vegne av en ME-syk som er for dårlig til å fylle ut selv.

For den som ikke har ME: Fyll ut skjemaet med tanke på DIN funksjon  på  en vanlig dag.

Fordi vi nå ber flere medlemmer i en husstand om å svare hver for seg er det mulig med mer enn ett svar for hver IP-adresse. 

Svarene vi får vil brukes til å videreutvikle skjemaet.  Det er stort behov for å kunne vurdere ME-sykes funksjon på en måte som fanger opp de ulike sidene ved funksjonsnedsettelsen, og som gir et riktig bilde av hva ME-syke sliter med. Arbeidet med dette skjemaet utføres av professor emeritus Kristian Sommerfelt og assisterende generalsekretær i ME-foreningen, Trude Schei.

Hjertelig takk til alle som deltar!

Denne undersøkelsen er fullstendig anonym, og svar kan ikke spores tilbake til den som svarer.

Question Title

* 1. Jeg har lest informasjonen over, og ønsker å svare på undersøkelsen

T