Introduksjon

Norges Triatlonforbund (NTF) kan tildele hederstegn til enkeltpersoner (tillitsvalgte, ansatte og utøvere) og frivillige organisasjoner som har gjort et meget fortjenestefullt arbeid på for norsk triatlon nasjonalt, på krets og klubbnivå, over en periode på til sammen flere år.

Vedkommende må gjennom sitt virke ha vist adferd og holdninger i tråd med NTFs verdier, som er fellesskap, mestring og begeistring, samt handlingsplan for anti-doping.

Det skal tilstrebes geografisk spredning og lik kjønnsfordeling i de som totalt sett har fått hederstegnet.

Det deles normalt ut et hederstegn i hver kategori hvert kalenderår. De årene det er forbundsting, skal hederstegnet deles ut på tinget. Styret mottar nominasjoner til hederstegnet og fatter enstemmig vedtak om tildeling.

Medlemmer av en klubb som er tilsluttet Norges Triatlonforbund kan fremme forslag til kandidater til styret i NTF. Forslag må være mottatt skriftlig av styret innen 1. november. Skjema fra NTF, eller tilsvarende, skal brukes.

Styret kan nedsette en komite som vurderer nominasjoner. Komiteen består av 3 personer med geografisk spredning og minst 1 av hvert kjønn. Beslutningen om hederstegn kunngjøres  på hjemmesidene til NTF.

Her kan du nominere ditt/dine forslag. Det er viktig at du oppgir eget navn, klubb og kontaktdetaljer.

T