Velkommen til kasuistikk om bruk av laboratorieprøver ved diabetes

Blodsukker (glukose) og HbA1c («langtidsblodsukker») er laboratorieprøver som har en sentral plass i oppfølgingen av diabetes. Omtrent 15-20 % av eldre skrøpelige pasienter i hjemmetjenesten og sykehjem har diabetes, og tverrfaglig oppfølging av denne pasientgruppen kan være utfordrende. 

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten i Norge. I denne spørreundersøkelsen blir du presentert for to pasienthistorier med påfølgende spørsmål om bruk av laboratorieprøver ved oppfølging av diabetes, etterfulgt av oppdatert fagstoff. Hensikten er å gi deg oppdatert kunnskap om bruk av laboratorieprøver ved diabetes, og å kartlegge praksis. Pasienthistorier og fagstoff blir tilpasset din yrkesbakgrunn og ditt arbeidssted. Anonymiserte data fra undersøkelsen kan bli brukt i vitenskapelige publikasjoner.
Målgruppen for denne utsendelsen er:
● leger i allmennpraksis og sykehjem
● annet helsepersonell i hjemmetjeneste og sykehjem

Antatt tidsbruk er ca. 8-10 min. Velkommen!

Question Title

Bilde

Question Title

* 1. Hva er din yrkesbakgrunn?

T