Question Title

* 2. Kjennskap til medlemstilbud - Hvilke eksisterende og mulige medlemstilbud kjenner du til eller er av interesse?

  Kjenner ikke til tilbudet/ikke av interesse Kjenner til, men benytter ikke/er litt interessert Kjenner til/ville ønsker å benytte av og til Kjenner til/ville ønske å benytte det hyppig Dette er et tilbud jeg benytter/ville ønske å benytte svært mye
Skiløyper Dagalifjell
Sommerstier Dagalifjell
Fiskevann - gratis fiske for DFV medlemmer
Skirenn og familiedag
Fiskeutsetting med besøk på klekkeri
Sommertur med guide
Fiskekonkurranse
Høstdugnad med sosial samling
Påsketreff i skiløypa

Question Title

* 3. Løypekjøring er en viktig aktivitet for Dagalifjell løypelag og DFV er en av hovedfinansieringskildene til løypelaget. Hvor fornøyd er du med løyper og merking/skilting på Dagalifjell.

  Mangelfullt/lite fornøyd Delvis fornøyd Godt fornøyd Meget godt fornøyd
Tilrettelegging og barmarksarbeider
Løypekjøring tidlig i sesongen (til og med januar)
Løypekjøring i hovedsesong (februar - april)
Merking/kvisting av løypene
Skilting

Question Title

* 4. Sommerstier. Vi ser en økende interesse for bruk av fjellet hele sesongen. Løypelaget og DFV ser behov for økt fokus både på barmarksarbeider for bedre skiløyper og for skilting/opparbeiding av sommerstier. Hva er dine tanker om dette

  Uviktig Litt viktig Nøytral Viktig Meget viktig
Økt fokus på barmarksarbeider som grunnlag for skiløyper. Jeg forstår at dette også vil innebære egeninnsats fra hytteeiere gjennom dugnader
Bedre merking og skilting av sommerstier og lett opparbeiding der dette er hensiktsmessig (kryssing av bekker og våte partier osv.)
Informasjonsarbeid for å øke kjennskapen til Dagalifjell som helårs rekreasjonsområde
Stier tilrettelagt for sykling

Question Title

* 5. Dagalifjellets vel er opptatt av dialog og av å være relevante for medlemmene. Hvordan vurderer du DFVs kommunikasjonskanaler

  Bruker ikke Bruker/deltar en sjelden gang Bruker/deltar av og til Bruker/deltar hyppig
DFVs hjemmeside - https://dagalifjelletsvel.no/
Facebook - https://www.facebook.com/DagalifjelletsVel
Årsberetning og sakspapirer som gjøres tilgjengelig før årsmøtet
Deltagelse i DFVs årsmøte
Informasjon spredd via lokale hytteforeninger/hyttevel

Question Title

* 6. Hvilke av våre kommersielle medlemstilbud kjenner du til og hvor viktige er de? - DFV ønsker å levere relevante tjenester til medlemmene. Vennligst angi kjennskap bruk og evt. forslag

  Kjenner ikke til Kjenner til - har ikke benyttet Kjenner til - har benyttet Kjenner til - bør bli permanent tilbud
Salg av ved til medlemmene
Oppdaterte papirkart over Dagalifjell/NUK
Oppslag med løypekart for Dagalifjell for bruk inne/ute
Navneskilt til hytte (Uvdal Snekkerverksted)

Question Title

* 7. Lampeland hotell er en av DFVs annonsører. De tilbyr gratis vente/ladekaffe til våre medlemmer ved henvendelse i resepsjonen. De har også tilbudt lettilberedt hyttemat for henting på fredager. Hvor godt kjenner du tilbudet om gratis kaffe?

Question Title

* 8. Brøyting av hytteveier er en viktig trivselsfaktor for mange, men også en betydelig kostnad. Ville du ønske at hytteforeningene eller Dagalifjellets vel engasjerte seg i saken med hensikt å fremforhandle gode felles avtaler om brøyting for sine medlemmer?

Question Title

* 9. Dagalifjellets vel har lansert en visjon om "Mastefritt Dagalifjell 2030". Målet er at all kraft og telekom infrastruktur skal gå i bakken. Kombinert med eventuell utbygging av vann og kloakk er tanken å få mest mulig i en felles grøft med trillesti/skitrase på toppen. Mange master i distribusjonsnettet vil likevel gjenstå. Hvor villig er du som hytteeier til å bidra til realiseringen av dette målet økonomisk?

Question Title

* 10. Lysforurensning - Flere hytter og økende standard på hyttene har medført mer lys i fjellet. Hva er ditt syn på dette? (Flere valg mulig)

Question Title

* 11. Dagalifjellets vel ønsker aktiv dialog med medlemmene og setter pris på engasjement. Har du forslag til ting DFV bør arbeide med, tar vi gjerne mot innspill. Og om du brenner for en sak, ser vi gjerne at du også kommer med forslag til gjennomføring inkludert forslag til personer som kan gå i bresjen for å gjennomføre forslaget.

T