www.inspiria.no/parkering

Det er fint at du vil skrive til oss. I dette skjema kan du angi tips, forbedringsforslag eller klage på noe du mener er feil.
 
Parkeringen på Inspiria Charge Court er styrt av parkeringsforskriften.
Informasjon om de aktuelle forskrifter kan du finne her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften
 

Question Title

* 1. Navn

Question Title

* 2. Adresse

Question Title

* 3. Postnummer og - sted

Question Title

* 4. Kjennemerke/ registreringsnummer

Question Title

* 5. Dato

Question Title

* 6. Kommentar

T