Question Title

* 1. Gie Saemieraerien lidteratuvresjïelem jaepien 2018 romaanine “Áhčči min” åadtjoeji?

Question Title

* 2. Mij åarjelsaemien tjïeltide reeremedaajvine daan jaepien sjïdti?

Question Title

* 3. Man gallesh Europan almetjistie guektiengïeleldh?

Question Title

* 4. Mejtie saemien skuvlemaanah reaktam utnedh faagem saemien åadtjodh seamma saaht gusnie Nöörjesne årroeh?

Question Title

* 5. Mejnie rïjhkine enaresaemien soptseste?

Question Title

* 6. Jeenemes almetjh veartanisnie kinan gïelem soptsestieh. Mij gïelide mubpie jeenemes jïh mij gåalmede jeenemes?

Question Title

* 7. Magkeres europan gïelesne daam jiehtegem tjaaleme ”Καλημέρα, φίλοι”?

Question Title

* 8. Man gellie gïelh Europesne?

Question Title

* 9. Magkeres saemiengïelen ortografije jaepien 2016 dåhkasjadteme?

Question Title

* 10. Nomme, e-påaste jih adresse:

T