Seminar om kjønn, helse og rettsikkerhet i møte med helsevesenet for barn, ungdom og unge voksne
Oslo 5. - 6. Juni 2020

"- Ved alle handlinger som berører barn (...) skal barnets beste være et grunnleggende hensyn." Artikkel 3.1 FNs Barnekonvensjon. I følge Lovgivningen regnes man ikke for å være samtykkekompetent for å sterilisere seg før ved 25 års alder, bør den samme beskyttelse overfor barn, unge og unge voksne gjelde når de ytrer ønske om kjønnskorrigerende behandling?

Velkommen til foredrag med verdensledende forskere!
GENID Norge inviterer til seminaret Kjønnsinkongruens – Rett Kropp eller Skeiv Teori, som fokuserer på temaene kjønn, helse og barn. Bekreftede foredragsholdere inkluderer verdensledende forskere på kjønn og barn, Prof. Kenneth J Zucker (University of Toronto) og Prof. Michelle Moore.  

Endelig liste over foredragsholdere annonseres 1.april.

Kunnskapsmangel og behandling av kjønnsikongruens
Det har oppstått en eksplosiv økning av barn, ungdom og unge voksne som opplever at de trenger et annet kjønn / ny kropp for å føle seg hel. Hvordan kan vi som samfunn møte denne utviklingen på måter som ivaretar deres beste? Hvordan kan helsevesenet møte denne utviklingen på måter som ivaretar rettigheter? Hva kan Skeiv teori, som i økende grad legges til grunn for utforming av helsefaglige retningslinjer, fortelle som om kropp og kjønn? Kan Skeiv Teori nå frem til Rett Kropp?

Svenske tilstander
Det siste året har kunnskapsgrunnlaget for behandling av personer med kjønnsinkongruens vært gjenstand for debatt i vårt naboland Sverige. Som følge av større mediedekning, igangsatte Sveriges regjering en omfattende gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget for dagens helseomsorg av SBU. 

Konklusjonen var entydig:
Det finnes ikke vitenskapelig støtte for påstander om at kjønnsbekreftende behandling av barn og unge er helsefremmende.

Norske tilstander
I Norge har eksperter varslet regjeringen gjentatte ganger. Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme( NBTS) er underlagt spesialisthelsetjenesten og er Norges sentraliserte behandlingstjeneste for behandling av barn og unge med kjønnsinkongruens.

Overlege Wæhre og klinikksjef Tønseth, varslet helseminister Bent Høie allerede i 2018:
-  Det har dukket opp en ny pasientgruppe
-  Det eksisterer ikke kunnskapsgrunnlag for behandling av den nye pasientgruppen

Norske eksperter har varslet om at vi står ovenfor en kombinasjon av kunnskapsmangel, ideologisk motiverte private behandlere og en økende gruppe barn og unge som oppsøker kjønnsbekreftende behandling.

GENID som arrangør
- GENID ønsker at barn og unges helsetilbud skal være kunnskapsbaserte, og utviklet i samsvar med FNs vektleggelse av barns beste.
- GENID inviterer derfor politikere, helsefagsarbeidere, pedagoger og foreldre til seminar om kjønnsinkongruens. Hva kan verdensledende behandlere fortelle oss om eksisterende kunnskapsgrunnlag? Hvilke problemstillinger, løsninger og muligheter finnes?

Velkommen!

Question Title

* 2. Bekreft din forhåndspåmelding ved å fylle ut skjema nedenfor med dine kontaktopplysninger.  

Konferanselokalet i Oslo vil annonseres 1 april samtidig som komplett informasjon om foredragsholdere utvalgte temaer + annen praktisk info.

Question Title

* 3. Møt to av verdens fremste innen forskning på kjønnsdysfori:

Professor Kenneth J. Zucker

Kenneth J. Zucker er en sertifisert barnepsykolog i provinsen Ontario, som fikk sin Ph.D. fra University of Toronto i 1982. Han er for tiden professor i Institutt for Psykiatri, University of Toronto og i privat praksis. Dr. Zucker har først og fremst jobbet med barn og unge med kjønnsdysfori i over 40 år. Han var styreleder for 2013 DSM-5 arbeidsgruppe for seksuelle- og kjønnsidentitetsforstyrrelser, har vært redaktør for Arkiv for Seksuell Atferd siden 2002, og er tidligere president for International Academy of Sex Research. Han har publisert rundt 300 fagfellevurderte journalartikler og bokkapitler.


Professor Michele Moore
Professor Michele Moore er sjef for Centre for Social Justice and Global Responsibility ved London South Bank University. Hun har forfattet to banebrytende bøker om med Heather Brunskell-Evans "Transgender Children and Young People: Born in Your Own Body" og "Inventing Transgender Children and Young People", begge utgitt av Cambridge University Press. Hun har jobbet internasjonalt innen inkluderende utdanning i over 30 år, bygd forskningsledet kompetanse for å støtte barn og familier, fremme menneskerettigheter og skape inkluderende samfunn og trivsel for alle. 

Question Title

* 4. Har du noen andre spørsmål eller kommentarer til arrangementet eller forhåndspåmeldingen?

T