Hva dette gjelder
Her registrerer du deg om du kunne tenke deg å vurdere søknader for Stidtelsen Dam. 

Personvern og samtykke

Når du svarer på denne undersøkelsen registreres e-posten og IP-adressen din. I tillegg vil du bli spurt om aldersgruppe, bosted, yrke, stilling og utdanning. Dette er personopplysninger og i Stiftelsen Dams personvernerklæring for SurveyMonkey (tjenesten vi bruker for å samle inn svarene), kan du lese om hvordan vi behandler dem.

www.dam.no/personvern-surveymonkey

Vi trenger ditt samtykke for å ta i mot din besvarelse.

Question Title

* 1. Samtykke

T