Screen Reader Mode Icon
Fordelingen av Frifond organisasjon er styrt av retningslinjene, som vedtas hvert år av styret i LNU. Som et prøveprosjekt sendes forslag til nye retningslinjer i år ut på høring blant organisasjonene som mottar midler fra ordningen. Målet er å få innspill fra mottakerne om hvordan endringene vil påvirke dem, og hvordan de eventuelt kan justeres. Fullstendig forslag til retningslinjer med markerte endringer og kommentarer finnes her.

Question Title

* 1. Navn

Question Title

* 2. E-postadresse

Question Title

* 3. Organisasjon

Question Title

* 4. Endring - punkt 7 

Opprinnelig tekst: 
 
Søknaden skal inneholde: 
  • Antall tellende medlemmer i grunnlagsåret 
  • Antall tellende lokallag i grunnlagsåret 
  • Organisasjonens interne retningslinjer for egen Frifond-forvaltning
Forslag til ny tekst: 
Søknaden skal inneholde: 
  • Antall medlemmer i grunnlagsåret. 
  • Antall tellende medlemmer i grunnlagsåret. 
  • Antall lokallag i grunnlagsåret.
  • Antall tellende lokallag i grunnlagsåret.
  • Organisasjonens interne retningslinjer for egen Frifond-forvaltning. 

Begrunnelse:
 Det er nyttig å vite for LNU hvor stor organisasjonen er, ikke bare hvor mange tellende medlemmer organisasjonen har. Dette er en endring tilbake til hvordan søknaden var i 2019 og tidligere. 


Question Title

* 5. Endring - Punkt 7 

Opprinnelig tekst
Grunnlagstall kan ikke endres etter søknadsfristen er utløpt, og dokumentasjon på grunnlagstall må være klart innen søknadsfristen. 

Forslag til ny tekst:
Dokumentasjon på grunnlagstall må være klart innen søknadsfristen. 


Begrunnelse: Selv om organisasjonene skal være sikre på at grunnlagstallene stemmer når søknaden sendes inn, ønsker LNU at organisasjonen sier ifra hvis man oppdager at man har søkt med feil grunnlagstall. Søknadsportalen tillater å endre tallene underveis i søknadsbehandlingen, men ikke etter at klagefristen på vedtaket har gått ut.

Question Title

* 6. Endring – Punkt 10 

Opprinnelig tekst:
 Innen fire uker kan organisasjonene forvente å få et vedtak på om de oppfyller inngangskriteriene for støtteordningen, og hvilke grunnlagstall som eventuelt godkjennes. Utregning av tildelingssum til hver organisasjon og utsending av vedtak på tildelingssum skjer når LNU har mottatt årets tilsagnsbrev fra Kulturdepartementet. 

Forslag til ny tekst:
 Innen fire uker kan organisasjonene forvente å få et vedtak på om de oppfyller inngangskriteriene for støtteordningen, og hvilke grunnlagstall som eventuelt godkjennes. Utregning av tildelingssum til hver organisasjon og utsending av informasjon om tildelingssum skjer når LNU har mottatt årets tilsagnsbrev fra Kulturdepartementet. 


Begrunnelse: Tildelingssummen beregnes automatisk ut fra grunnlagstallene i søknaden. Derfor spesifiserer LNU her at godkjenning av inngangskrav og grunnlagstall er selve vedtaket, mens informasjon om tildelingssum kun er en opplysning. Organisasjonene skal kunne klage på alle vedtak i LNUs støtteordninger, i denne støtteordningen går vedtaket på inngangskrav og grunnlagstall, ikke tildelingssum.

Question Title

* 7. Endring – Punkt 10 

Opprinnelig tekst: 
LNU kan i enkelttilfeller innvilge unntak fra bestemmelser i retningslinjene. Dette må søkes om. En slik søknad leveres sammen med ordinær
søknad innen søknadsfrist. 

Forslag til ny tekst: 
LNU kan i enkelttilfeller innvilge unntak fra bestemmelser i retningslinjene. Dette må søkes om. En slik søknad sendes på melding til
saksbehandler innen søknadsfrist, etter at ordinær søknad er levert i søknadsportalen.
 Begrunnelse: Dette er kun for å spesifisere fremgangsmåte for hvordan man søker om unntak.

Question Title

* 8. Endring – Punkt 11 

Opprinnelig tekst: 
Hele tilskuddet utbetales når LNU har mottatt korrekt utfylt tilsagnsbrev. Det er en forutsetning for å få utbetalt innvilget støtte at søker har ferdigstilt rapportering på tidligere tilskudd fra LNUs støtteordninger. 

Forslag til ny tekst: 
Hele tilskuddet utbetales når LNU har mottatt korrekt utfylt tilsagnsbrev. Det er en forutsetning for å få utbetalt innvilget støtte at søker har ferdigstilt rapportering på tidligere tilskudd fra LNUs støtteordninger, og at eventuelle krav er betalt. 


Begrunnelse: Det er vanlig praksis i LNU at en organisasjon må ha betalt eventuelle utestående krav i samtlige av LNUs støtteordninger, før man kan få utbetalt ny støtte.

Question Title

* 9. Endring – Punkt 14 

Opprinnelig tekst
Restmidler skal kreves tilbake av sentralleddet i organisasjonen. Sentralleddet kan søke om å få overført restmidlene til året etter, og dele disse ut på nytt. Det kan ikke tas ut administrasjonsandel av restmidler som godkjennes delt ut på nytt. 

Forslag til ny tekst: 
Restmidler i lokallagene skal kreves tilbake av sentralleddet i organisasjonen. Sentralleddet kan søke om å få overført restmidlene til året etter, og dele disse ut på nytt, ved å sende en melding til saksbehandler. Det kan ikke tas ut administrasjonsandel av restmidler som godkjennes delt ut på nytt. 


Begrunnelse: Spesifisering av fremgangsmåte.

Question Title

* 10. Har du øvrige kommentarer til retningslinjene eller høringsprosessen?

0 av 10 besvart
 

T