Vi stiller høye krav til våre leverandører når det gjelder arbeidsforhold, HMS, miljø og rutiner.

Leverandøren må fylle ut dette skjemaet for å vise at den dekker våre krav.
Den som fyller ut dette skjemaet må kjenne til firmaets interne HMS rutiner og kan bli kontaktet av Riwal Norge AS dersom noe fortsatt er uklart etter skjemautfylling.

Spørreskjemaet tar omtrent 10-14 minutter å fylle ut, og består for det meste av ja/nei-svar

* = Påkrevd
Kontaktinformation

Question Title

* 1. Firmanavn

Question Title

* 2. Organisasjonsnummer

Question Title

* 3. Jeg bekrefter at jeg personlig har den nødvendige autoriteten til å fylle ut og sende inn dette spørreskjemaet på vegne av vårt selskap.

Question Title

* 4. Hvem utfyller dette skjema (Utfyller av skjema må være kontaktperson)

Question Title

* 5. Kontaktpersonen e-post

Question Title

* 6. Kontaktpersonens telefonnummer

Question Title

* 7. Er deres virksomhet underlagt åpenhetsloven?

Question Title

* 8. Kontaktpersonens rolle

Question Title

* 9. Vennligst oppgi bedriftens største eiere (nasjonalitet og eierprosent) per 31.12.2022

Question Title

* 10. Hvilket produkt kategori leverer dere til Riwal Norge A/S

Standard Operating Procedure (SOP) Transport

Question Title

* 11. Kan du bekrefte at du har mottatt og lest Riwal Norges SOP for lasting og lossing av lifter og at du i det minste følger disse retningslinjene ved utførelse av transportoppgaver for Riwal Norge AS Link til SOP

Menneskerettigheter

Question Title

* 12. Er det i deres virksomhet iverksatt tiltak for å forebygge risiko for negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Question Title

* 13. Hvis nei, er det planer om å iverksette slike tiltak?

Question Title

* 14. Kan det bekreftes at varer og tjenester som anskaffes ikke bryter gjeldende lover og regler, sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet, samt at FNs menneskerettserklæring og relevante personvernbestemmelser skal respekteres?

Question Title

* 15. Oppfyller virksomheten de til enhver tid gjeldende regelverk for arbeidstakers rettigheter?

Question Title

* 16. Har virksomheten rutiner for deling av informasjon med de ansatte relatert til arbeidstakers rettigheter?

Question Title

* 17. Har virksomheten retningslinjer og rutiner for varsling av trakassering, korrupsjon og andre kritikkverdige forhold/ulovligheter?

Question Title

* 18. Kan Riwal Norge AS på forespørsel få oversendt nødvendig dokumentasjon for å kontrollere at arbeidstakernes rettigheter overholdes. For eksempel at de som minimum har lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften eller andre sentrale lovpålagte hensyn oppfylles?

Question Title

* 19. Har virksomheten tiltak for å sikre at underleverandører ikke ansetter barn eller medvirker til barnearbeid?

Question Title

* 20. Har virksomheten rutiner for å sikre at dere ikke bidrar til diskriminering?

Question Title

* 21. Mangfold og inkludering

Question Title

* 22. Overholdes alle relevante lover og forskrifter for HMS fra offentlige myndigheter?

Question Title

* 23. Overholder du konfliktmineralforskriften?

HMS-System

Question Title

* 24. Har virksomheten en eller flere av disse kvalitetssertifiseringene?

Question Title

* 25. Har virksomheten et HMS-system?

Question Title

* 26. Er ansatte kjent med virksomhetens HMS-system?

Question Title

* 27. Anvender virksomheten føre-var-prinsippet der det er fare for alvorlig skade på helse, miljø og sikkerhet?

Håndtering af underleverandører

Question Title

* 28. Har virksomheten en Supplier Code of Conduct som leverandørene forplikter seg å følge?

Question Title

* 29. Utfører selskapet aktsomhetsvurderinger i deres leverandørkjede, herunder vurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Question Title

* 30. Har selskapet gjennom aktsomhetsvurderinger, gjort funn i deres leverandørkjede (varer/produkter, tjenester, underleverandører) som dere mener har høy risiko for brudd på menneskerettigheter?

Anti-korrupsjon

Question Title

* 31. Kan det bekreftes at virksomheten tar avstand fra alle former for korrupsjon?

Question Title

* 32. Forholder virksomheten seg til internasjonale konvensjoner om korrupsjon?

Question Title

* 33. Gjennomføres det regelmessig kartlegging av risiko for å hindre involvering i korrupsjon?

Question Title

* 34. Har selskapet en policy eller adferdskodeks for å forhindre bestikkelser, korrupsjon og svindel?

Question Title

* 35. Kan dere bekrefte at ingen av deres underleverandører eller andre forretningspartnere er hjemmehørende i land det for tiden er forbudt å engasjere seg i forretningsvirksomhet med?

Question Title

* 36. Hvis nei ovenfor, beskriv og forklar:

Miljø og klima

Question Title

* 37. Overholdes alle relevante lover og forskrifter med hensyn til ytre miljø og miljøkrav fra offentlige myndigheter?

Question Title

* 38. Er kartlegging av klima og miljø en del av rutinene i deres virksomhet?

Question Title

* 39. Har virksomheten rutiner for opplæring av ansatte i arbeidet for bærekraftig klima og miljø?

Question Title

* 40. Rapporterer virksomheten årlig på klima og miljø?

Question Title

* 41. Har virksomheten en Ecovadis vurdering?

Leverandørens erklæring. Vi erkjenner som følger:

Question Title

* 42. Vi har mottatt en kopi av "Business Partner Code of Conduct" og forplikter oss, i tillegg til vår forpliktelse i leverandøravtalen med Riwal, til å handle i samsvar med prinsippene og kravene angitt her. Om "Business Partner Code of Conduct" retningslinjene ikke godkjennes ønsker vi at dere beskriver hvorfor i "annet-feltet"

Question Title

* 43. Vi er enige om at Riwal har rett til å gjennomføre en revisjon for å verifisere vår overholdelse av Business Partner Code of Conduct.

Question Title

* 44. Jeg erklærer at informasjon som er gitt i dette skjema er korrekt og gir en representativ oversikt over virksomheten inklusive dens tilbud av varer og tjenester

T