Velkommen til kasuistikk om bruk av tester for okkult blod i avføring!

Tester for okkult blod i avføring benyttes i utstrakt grad i primærhelsetjenesten. I følge tall fra Helfo ble det i 2019 utbetalt refusjon for nærmere 190.000 tester til fastleger og legevaktsleger. Hele 86 % av disse var kjemiske tester (f.eks. Hemo-Fec), men det finnes flere ulike tester på markedet.

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) arbeider for å bedre kvaliteten ved den medisinske laboratorievirksomheten i Norge. I løpet av denne kasuistikken blir du presentert for fire korte sykehistorier med påfølgende spørsmål om bruk av tester for okkult blod i avføring, etterfulgt av oppdatert fagstoff om emnet. Hensikten er å kartlegge faktisk bruk av testene per i dag, hva som styrer valget av test, samt å gi deg oppdatert kunnskap om de ulike testene, deres indikasjoner og tolkning. 

Målgruppen er primært leger som arbeider innen allmennmedisin. Anonymiserte data fra undersøkelsen kan bli brukt i vitenskapelige publikasjoner. 
 
Antatt tidsbruk er ca. 8-9 min. Velkommen!
 
3% of survey complete.

T