Spørreundersøkelse for å undersøke behovet for en salgs- og annonse portal for bunadshåndverkere.

Formål: I forkant av kurset «Bunad og bærekraft» ble det gjennomført en situasjonsanalyse. Mindre bedrifter melder i analysen utfordringer med tilgang på og oversikt over hva som finnes av produksjonsmidler og tilbehør, og oversikt over hvem som produserer dette. Eksempel på dette er ulike stoffer, sølv, sko og annet til produksjon av bunader.

Denne spørreundersøkelse vil undersøke behovet for en salgs- og annonse portal for bunadshåndverkere.

Hensikt:
Gjøre vareutvalg og bunadstilbehør mer tilgjengelig og synlig for bunadstilvirker og produsenter.
Spare tid for produsenter av bunad (alt finnes på ett sted)
Bedre hverdagen for produsentene – sikker levering av råvarer - lette tilgang ved at portalmedlemmene får tilgang direkte til leverandørene/bunadshåndverkerne.
Bidra til mersalg for produsentene/håndverkerne – gjennom portalen kan de også selge til andre produsenter (skjorter, hosebånd, strømper etc). Bunadstilvirkere kan også være produsenter.
Tilgangen på portalen må være enkel - minstekravet er at bunadstilvirkeren eller produsenten har organisasjonsnummer.

Question Title

* 1. Vil ditt firma synliggjøre sine produkter og tilbud i en slik portal?

Question Title

* 2. Hvilke produktkategorier kan ditt firma tilby?

Question Title

* 3. Vil ditt firma yte rabatter eller gi returprovisjon til bunadstilvirkere som bestiller gjennom portalen?

Question Title

* 4. Vil ditt firma bistå bunadshåndverkere med utstillingsvarer av dine produkter?

For bunadshåndverkere:

Question Title

* 5. Hvor mange årsverk har bedriften din?

Question Title

* 6. Hvilket år ble bedriften etablert (Når fikk bedriften organisasjonsnummer)?

Question Title

* 7. Er det behov for - en business til business portal (B2B) for bunadstilvirkere?

Question Title

* 8. Hvis svaralternativ nei på sp 7: - Hvordan dekkes innkjøpsbehovet i dag?

Question Title

* 9. Hvis svaralternativ ja på sp 7: Hvilke produktkategorier vil du som bunadstilvirker ønske var tilgjengelig i en slik spesialportal ?

Takk for at du tok deg tid til å svare! Resultatet vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden til Studieforbundet kultur og tradisjon www.kulturogtradisjon.no

T