Question Title

1. Kor viktig er følgjande faktorar når verksemda di skal velje leverandør av avfallstenester?

  Ikkje viktig Lite viktig Litt viktig Svært viktig
Brukarvenlege løysingar
Kort tid frå bestilling til henting av avfallet
Miljøprofil
Totalleverandør av avfallstenester
Rettleiing og hjelp ved henvendingar
Prisnivå
Miljøregnskap / avfallstatistikk
Svartid på henvendingar

Question Title

2. Kva tenester / produkt er du kjent med at IHM kan tilby?

Question Title

3. Kor nøgd er du med IHM på følgjande område?

  Svært lite
nøgd
Misnøgd Middels
nøgd
Nøgd Svært
nøgd
Brukarvenlege løysingar
Responstid på henting av avfall
Levering / henting til avtalt tid
Miljøprofil
Rettleiing og hjelp ved henvendingar
Prisnivå
Fagkompetanse

Question Title

4. Dersom du har vore i kontakt med eller møtt tilsette i IHM, kva totalinntrykk sit du att med etter å ha møtt følgjande personar:

  Svært
dårleg
Dårleg Middels Godt Svært
godt
Sjåfør
Ordrekontor
Personell på vekta
Personell på sorteringsrampe
Marknadsansvarleg / kontraktansvarleg
Økonomikontor

Question Title

5. Kor nøgd er du totalt sett med IHM?

Question Title

6. Har du i løpet av siste året klaga på nokon av følgjande tema:

Question Title

7. Kva områder meiner du IHM kan verta betre på?

Page1 / 1
 
100% of survey complete.

T