Screen Reader Mode Icon
Svar på undersøkelsen nedenfor og send inn dine innspill til forslaget til strategi innen 20. februar.
Visjon og misjon
Visjon: En organisasjons visjon definerer målet og hensikten. Den bør besvare spørsmålet «hvorfor gjør vi det vi gjør?»

Question Title

* 1. Gjenkjenner du CEN og CENELEC i følgende visjonserklæring? 
«We build a safer, more sustainable and competitive Europe through international standardization»

(«Vi bygger et tryggere, mer bærekraftig og konkurransedyktig Europa gjennom internasjonal standardisering»)

Question Title

* 2. Hvilke nøkkelord, om noen, mangler?
Forklar

Question Title

* 3. Hvilke nøkkelord, om noen, passer ikke?
Forklar

Misjon: En organisasjons misjon representerer «det» den gjør og «hvordan» den gjør det for å oppnå visjonen. Det beskriver organisasjonens forretningsvirksomhet, hensikt og primære mål.

Question Title

* 4. Gjenkjenner du CEN og CENELEC i følgende misjonserklæring? 
«We use our networks to build consensus across industry and society in order to generate trust, stimulate market access and drive innovations for a better life.» 

(«Vi bruker nettverkene våre til å oppnå konsensus i næringsliv og i samfunnet, slik at vi oppnår tillit, stimulerer markedsadgang og fremmer innovasjon og dermed skaper et bedre liv.»)

Question Title

* 5. Hvilke nøkkelord, om noen, mangler?
Forklar

Question Title

* 6. Hvilke nøkkelord, om noen, passer ikke?
Forklar

Mål
Mål definerer organisasjonens framtidige retning.
Er du enig i at CEN og CENELEC bør fokusere på følgende mål?

Question Title

* 7. Mål 1.
EU and EFTA to recognize and use the strategic value of the European standardizations system. 

(EU og EFTA anerkjenner og bruker den strategiske verdien i det europeiske standardiseringssystemet.)

Question Title

* 8. Mål 2.
Our customers to benefit from state-of-the-art digital solutions. 

(Kundene våre drar nytte av våre digitale løsninger.)

Question Title

* 9. Mål 3.
Increase the use and awareness of CEN and CENELEC standards.

(Øker bruken av og kjennskapen til CEN- og CENELEC-standarder.)

Question Title

* 10. Mål 4.
Engage the next generations of standardmakers in European standardization.

(Engasjerer neste generasjon standardutformere i europeisk standardisering.)

Question Title

* 11. Er det andre mål som er viktige for at CEN og CENELEC skal være relevante og lykkes, som ikke dekkes av målene nevnt ovenfor?
Forklar

Question Title

* 12. Ranger de fire målene fra viktigst (1) til minst viktig (4).

Prioriteringer
Strategiske prioriteringer vil gjøre det mulig for CEN og CENELEC å nå målene sine, utføre misjonen og bevege seg mot visjonen.
Er du enig i at CEN og CENELEC bør prioritere følgende?

Question Title

* 13. Develop a strategic value proposition regarding the role of CEN and CENELEC standards for European public policy (goal 1).

(Utvikle en strategisk verdierklæring for CEN- og CENELEC-standarders rolle i europeisk offentlig politikk (mål 1).)

Question Title

* 14. Revitalize the public private partnership within the new Legislative Framework (goal 1).

(Styrke partnerskapet mellom det offentlige og private aktører innenfor NLF (New Legislative Framework) (mål 1).)

Question Title

* 15. Produce standards for the digital economy (goal 2).

(Utvikle standarder for den digitale økonomien (mål 2).)

Question Title

* 16. Transform the standards development process (goal 2).

(Videreutvikle standardiseringsprosessen (mål 2).)

Question Title

* 17. Ensure the long-term financial stability of the European Standardization System (goal 2).

(Sikre langsiktig økonomisk stabilitet i det europeiske standardiseringssystemet (mål 2).)

Question Title

* 18. Increased awareness about the strategic value of our work (goal 3).

(Øke kjennskapen til den strategiske verdien av arbeidet vårt (mål 3).)

Question Title

* 19. Modernize our governance and production structures (goal 4).

(Modernisere styrings- og produksjonsstrukturene (mål 4).)

Question Title

* 20. Develop a more strategic engagement with other standard-makers (goal 4).

(Utvikle et mer strategisk samarbeid med andre standardutviklere (mål 4).)

Question Title

* 21. Strengthen global outreach and influence (goal 4).

(Styrke den globale rekkevidden og påvirkningskraften (mål 4).)

Question Title

* 22. Ranger prioriteringene nedenfor fra viktigst (1) til minst viktig (9).

Question Title

* 23. Er det andre prioriteringer som er viktige for at CEN og CENELEC skal lykkes, som ikke dekkes av prioriteringene nevnt ovenfor?
Forklar

Tilleggsspørsmål

Question Title

* 24. Bør bærekraftig utvikling, spesielt i tilknytning til FNs bærekraftsmål, anses som hovedelementer i CENs og CENELECs strategi?
Forklar

Question Title

* 25. Hvilken viktighetsgrad bør knyttes til styrking av CENs og CENELECs globale rekkevidde og påvirkningskraft (mål/prioritet/generell/annet)?
Forklar

Question Title

* 26. Har du andre kommentarer eller forslag? Legg til eventuelle tilbakemeldinger du har mottatt, som går ut over spørsmålene i denne undersøkelsen.

Question Title

* 27. Kontaktinformasjon
(Vi ber deg oppgi dette slik at vi ev. kan kontakte deg dersom det er innspill vi trenger ytterligere oppfølging på.)

0 av 27 besvart
 

T