Laboratorieprøver ved diabetes - tilbakemelding på kasuistikk fra Noklus

Kjære lege i allmennpraksis og sykehjem og andre interesserte lesere
Som ledd i Noklus sitt arbeid for å kvalitetssikre bruken av laboratorieprøver i sykehjem, har vi sendt ut kasuistikker til sykehjemsleger. Dette tilbudet ble høsten 2014 utvidet også å omfatte allmennleger. Tema for kasuistikkene som ble sendt til allmennlegene var situasjoner der allmennlegen samarbeider med hjemmetjenesten (hjemmesykepleien).

Tema for kasuistikkutsendelsen høsten 2014 var diabetes. 1300 besvarte kasuistikkene og 1019 var leger i primærhelsetjenesten. På de neste sidene finner du to sykehistorier som illustrerer bruk av HbA1c og kapillær glukosemåling og noen spørsmål som ble gitt til leger som besvarte kasuistikkene. Spørsmålet nederst på denne siden avgjør om pasienthistorien er lagt til sykehjem eller allmennpraksis. Antatt tidsbruk er ca. 10-20 min.

Bearbeidede, anonymiserte data fra denne undersøkelsen vil også bli forsøkt publisert. Etter hvert spørsmål gis en omtrentlig beskrivelse av svarfordeling. Pga. problem med ev. dobbeltpublisering oppgis ikke detaljert svarfordeling.


Vennlig hilsen,
Svein Ivar Fylkesnes – sykehjemslege,
Aart Huurnink – sykehjemslege,
Geir Thue - fastlege/professor,
Kari van den Berg - laboratoriekonsulent,
Ann Helen Kristoffersen – laboratorielege/PhD,
Tone Vonheim Madsen - diabetessykepleier,
Sverre Sandberg - leder av Noklus/professor,
Siri Fauli - prosjektleder/PhD/helseøkonom

Question Title

Før du starter, ber vi deg svare på om du ønsker sykehistorie fra allmennpraksis eller sykehjem:

T