* 1. Alder

* 2. Kjønn

* 3. Bosted

* 4. Visjon.
Tinn kommune har valgt å videreføre visjonen "Reiselivskommunen Tinn". Det vil si at reiseliv er valgt med vekt på næringsutvikling, attraksjonskraft og opplevelser. Tinn skal være stedet der folk ønsker å bosette seg, der bedrifter velger å etablere seg og der besøkende trives og kommer igjen.  

Hvor enig eller uenig er du i visjonen?

* 5. Verdensarv
"Opp og ut - framover og alltid videre" skal Sam Eyde ha uttrykt. 
Vi forandrer og utvikler oss og nye kapitler i vår historie skrives hele tiden.

  ikke viktig svært viktig
Hvor viktig mener du at Verdensarv statusen er for attraktiviteten til Rjukan?
Hvor viktig mener du det er at hele befolkningen har kunnskap om Rjukan som Verdensarv sted?
Hvor viktig mener du det er å skape et aktivt og attraktivt sentrumsmiljø?

* 6. Livskvalitet og levekår.
Samfunnsutviklingen utfordrer oss på å sikre en bærekraftig helse og omsorgstjeneste, slik at alle skal få flest mulig gode leveår, og at de sosiale helseforskjellene i befolkningen reduseres. De kommunale helse- og omsorgstjenestene er mange og komplekse. Reformene de siste årene har gitt kommunene flere oppgaver, mer ansvar og skapt større forventninger.

  helt uenig helt enig
Tinn kommune skal levere gode framtidsretta tjenester, hvor ressursinnsatsen styres i samsvar med demografi og behov
Kommunale tjenester skal bidra til at flest mulig kan bo lengst mulig i egen bolig
Hjemmetjenester, omsorgstilbud og behandling/ terapi skal være tilpasset brukernes behov
Satsing på velferdsteknologi kan gi pasienter og brukere økt mestring, trygghet og kontroll over egen helse

* 7. Utfordringene rundt økt omsorgsbehov skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan leveres annerledes enn i dag. I dette utsagnet ligger kanskje den største utfordringen, nemlig å endre vår tenkning om problematikken. Men i dette ligger også den største muligheten som handler om at vi får til det vi vil.
Hvor på en skala fra 1- helt uenig til 5 - helt enig,  mener du at:

  helt uenig helt enig
Det er viktig for meg å kunne bo i egen bolig så lenge som overhodet mulig
For å kunne bo i egen bolig så lenge som mulig er jeg villig til å bytte til en bolig som gjør dette mulig når den tiden kommer
Jeg tror teknologiske løsninger vil kunne gjøre det lettere for meg å klare meg selv i egen bolig
Jeg bruker slike løsninger i dag
Gode dagtilbud som er lett tilgjengelige er viktige for trivsel og psykisk helse
Frivillige hjelpere kan være viktige bidragsytere til kommunens helse og omsorgstjenester

* 8. Utdanning og kompetanse.
Tinn kommune skal ha et barnehage- og skole/voksenopplæringstilbud med høy kvalitet som fremmer god læring, mestring, inkludering og god helse.

  ikke viktig svært viktig
Hvor viktig mener du at dette er for Tinn's framtid?

* 9. Barnehagene og skolene i Tinn skal ha et godt læringsmiljø. God læring skal sikres gjennom faglærte pedagoger og funksjonelle skolelokaler. Hva mener du er viktigst for at elevene skal ha et godt læringsmiljø og godt læringsutbytte for yrke og samfunnsliv.
Flere svar er mulig.

* 10. Barnehagen anses som en viktig del av opplæringsløpet. 

  enig helt uenig
Er du enig eller uenig i at kvaliteten på barnehagetilbudet er viktig grunnlag for barns læring i skolen

* 11. I Samfunnsplanen, som denne innbyggerundersøkelsen tar utgangspunkt i, er det valgt at entreprenørskap skal inn i hele skoleløpet.

  Ja viktig nei, ikke viktig
Mener du at entreprenørskap er et godt redskap for at  barn og unge skal kunne møte behovene i arbeidsmarkedet i årene som kommer? 

* 12. Innovasjon og endring.
Tinn kommune står som resten av kommune-Norge overfor store utfordringer i årene som kommer. Det gjelder både folketallsutvikling, tjenestetilbud og næringsutvikling. Hvordan disse utfordringene skal løses er i stor grad avhengig av hvor endrings- omstillings,- og innovasjonsvillige vi er. 
Hvor på en skala fra 1-helt uenig til 5 helt enig mener du at:

  helt uenig helt enig
Tinn's innbyggere har nødvendig motivasjon til å omstille seg for å møte framtidas utfordringer

* 13. Folkehelse.
I samfunnsplanen er folkehelse og livskvalitet viktige satsingsområder. God helse skaper mer velferd og bedre livskvalitet for den enkelte, og god helse er en viktig ressurs for samfunnet. 
Hva mener du bidrar til bedre livskvalitet? Flere svaralternativer er mulig

* 14. Bærekraftig utvikling,
viser til en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens forbruks behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner.
Hvordan mener du kommunen skal medvirke? (flere svaralternativer er mulig)

* 15. Samfunnsikkerhet og beredskap
Kravet til kommunal beredskap har fått økt fokus. Klimaendringene tyder på at været fremover blir villere, våtere og varmere. Tinn kommunes har som mål å fortsatt være et trygt sted å bo, og samtidig være en god tjenesteyter og leverandør av kommunale tjenester under et stadig mer markant og skiftende vær.

  svært dårlig / vanskelig dårlig /vanskelig mindre god/ lett god /lett svært god / lett
Hvor god mener du Tinn kommune er til å håndtere beredskapssituasjoner (brann, flom, ekstremvær og trussel situasjoner)
Hvor god mener du Tinn kommune er til å holde befolkningen orientert ifm beredskapssituasjoner?
Hvor enkelt er det å søke relevant informasjon om beredskapssituasjonen?
Hvor godt forberedt og rustet til ulykker som ekstrem vær, bortfall av kritisk viktig infrastruktur og tjenesteleveranser  mener du at kommunen er? 

* 16. Næringsutvikling
Tinn har en stor utfordring i å tiltrekke seg og beholde unge voksne i aldersgruppa 20-44 år. Kommunen gjennom Rjukan Næringsutvikling, RNU, har som mål å øke Tinn sin attraktivitet overfor denne befolkningsgruppen. Tilbud om interessante arbeidsplasser og økt bostedsattraktivitet er satsingsområder.

  svært dårlig dårlig mindre god god svært god
Hvor god mener du Tinn kommune er til å sikre og øke antall lønnsomme arbeidsplasser
Hvor god mener du Tinn kommune er til å skape innovasjonskultur
Hvor god mener du Tinn kommune er til å legge tilrette for ungdom og næringsutvikling

T