PKI (Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens) jobber for et helsevesen der både barn, unge og voksne som har behov for kjønnsbekreftende behandling får den hjelpen de trenger. I Norge er det Teamet for kjønnsidentitetsutredninger av barn og unge (KID teamet) og Barneavdelingen på Rikshospitalet som behandler barn og unge med kjønnsinkongruens. Dette gjør de etter henvisning fra lokal Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP).

PKI har grundig informasjon om behandlingen for voksne pasienter på Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme. Vi har imidlertid mindre systematisk kartlegging av erfaringene med KID-teamet og behandlere i primærhelsetjenesten.

Det utarbeides i høst nye nasjonale retningslinjer for behandling av personer med kjønnsinkongruens. Vi i PKI vil jobbe hardt for å sikre at disse ivaretar barnas og ungdommenes behov. I den forbindelse vil vi gjerne samle inn foreldres erfaringer i møte med KID-teamet, BUP og andre deler av helsetjenesten. Vi vet at flere av dere kan være foreldre til voksne eller nesten voksne barn, og vi ønsker gjerne tilbakemelding fra dere også.

Informasjonen gitt her vil bli behandlet anonymt og kommer til å brukt i vårt arbeid for et bedre helsetilbud, både i møter med statlige instanser og i medieoppslag. Eventuelle eksempler vil anonymiseres. Alle spørsmålene er frivillig å svare på, og du kan hoppe over spørsmål du ikke opplever som relevante eller som du ikke ønsker å svare på.

Les mer om kjønnsinkongruens og PKI sitt arbeid på www.kjonnsinkongruens.no eller kontakt vår foreldrerepresentant på elin@kjonnsinkongruens.no for spørsmål eller kommentarer.

Question Title

Bilde

Question Title

* 1. Hvor gammelt er barnet ditt?

Question Title

* 2. Hva er kjønnsidentiteten til barnet ditt?

Question Title

* 3. Barnet mitt har vært til behandling hos (flere svar er mulig)

Question Title

* 5. Har barnet/ungdommen blitt møtt på en god og respektfull måte hos de ulike behandlerne? (Eksempelvis at behandler har brukt riktig navn og pronomen muntlig og i journaler, at de har trodd på barnet/ungdommen, at de ikke har stilt invaderende spørsmål eller gjennomført invaderende undersøkelser/tester med mer)

  I svært stor grad I stor grad Delvis I liten grad I svært liten grad Ikke relevant
Fastlege
BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk)
Helsestasjon/skolehelsetjeneste
Helsestasjon for kjønn og seksualitet i Oslo
Rikshospitalet før 2017 (NBTS)
Rikshospitalet etter 2017 (KID teamet)
Rikshospitalet, Barneavdelingen (endokrinolog)
Privat behandler
Annet

Question Title

* 6. Hvilken type behandling har barnet/ungdommen fått (flere valg er mulig)?

Question Title

* 7. Har barnet/ungdommen fått den behandlingen dere mener at h*n har behov for?

Question Title

* 8. Har dere foreldre fått tilstrekkelig informasjon og veiledning i prosessen?

Question Title

* 9. Har dere andre erfaringer dere har lyst til å dele? (Dette kan eksempelvis omhandle journalføring, behandlingsforløp, kompetanse, feilbehandling eller helt andre tema)

T