Kunnskap må til for at DU og andre pårørende skal få det bedre i fremtiden!

Bli med og svar og bidra til bedre forholdene for pårørende og familieomsorg!

Kommunene skal yte hjelp, gi informasjon, avlastning og ha ulike tilbud til pårørende og familier som yter omsorg eller følger opp sine eldre og syke. (lenke til lovdata )

Dette er DIN mulighet til å gi en tilbakemelding på hvordan DU og evt. deres familie har det i hverdagen med kommunen som tjenesteyter!

I 2019 er det kommunevalg og lokale politikere skal velges for 4 år. Det er i kommunene vi lever våre liv og skal forholde oss til deres hjelp og støtte til den vi er pårørende til og oss som pårørende.

Regjeringen har også vedtatt at den vil legge frem en Nasjonal strategi for pårørende.  Da trengs ditt bidrag og DU kan påvirke hva som er viktig for deg!

Undersøkelsen vil ikke ta mer enn 3-5 minutter å gjennomføre men effekten av den kan vare lenge når alle svarene legges sammen. Derfor trenger vi at du og mange andre i samme situasjon svarer.
Del gjerne med andre du kjenner!


Vi henvender oss til deg som er pårørende eller har vært pårørende de siste 2 år

Vår «forståelse» av å være pårørende i denne sammenheng er:

Når du gjør noe for en annen (pasient/bruker/nærstående) som vedkommende ikke klarer å gjøre selv og/eller som ikke vil bli gjort om du ikke stiller opp.

Du kan være familie med den du er pårørende til men du kan også være en venn, nabo eller kollega.


Spørsmål

Vi ønsker å kartlegge hvordan pårørende opplever den enkelte kommunes tilbud på flere områder, og hvordan dere opplever at dere får hjelp og støtte tilbake. (Med kommune mener vi også bydel)

Vi ber deg svare på spørsmålene ut fra hva som passer din situasjon best.

Først vil vi at du besvarer følgende spørsmål med en vurdering av hvor fornøyd eller ikke fornøyd du er med det du har erfart.

Har du ikke erfaring med hva som stilles spørsmål om, ber vi deg bruke "Vet ikke".


På en skala fra 1 til 5, skal du nå vurdere hvordan kommune ivaretar meg som pårørende når jeg er i kontakt med dem

Question Title

* Jeg synes at kommunen har gode og informative nettsider

Question Title

* Jeg finner lett frem til riktig informasjon for min situasjon og den jeg er pårørende til

Question Title

* Jeg føler meg velkommen når jeg tar kontakt med kommunen som pårørende

Question Title

* Jeg synes kommunen vår tar hensyn til min/vår situasjon når jeg/vi trenger hjelp

Question Title

* Jeg opplever at kommunen fatter vedtak som er tilpasset mitt/vårt behov for avlastning

Question Title

* Jeg opplever at de ansatte som yter tjenester til den jeg er pårørende til møter meg på en god måte

Question Title

* Jeg er sikker på at beskjeder jeg gir kommer frem til riktig person/instans

Question Title

* Jeg opplever at ulike avdelinger og tjenester samarbeider godt

Question Title

* Jeg har en fast kontaktperson

Question Title

* Jeg vet jeg kan kontakte noen faste personer for vår sak

Question Title

* Jeg har et sted å kontakte når jeg ønsker å gi innspill til den omsorg eller helsehjelp som ytes

Question Title

* Jeg opplever at jeg blir lyttet til når jeg sier at vi trenger mer hjelp

Question Title

* Jeg opplever å få veiledning og støtte når jeg trenger det

Question Title

* Jeg opplever at jeg blir sett for mine egne behov som pårørende

Question Title

* Jeg opplever at jeg blir verdsatt for den jobben jeg gjør for den jeg er pårørende til

Question Title

* Jeg opplever at vi som pårørende utnyttes

Question Title

* Jeg synes kommunen vår bør ha råd/utvalg hvor pårørende er representert

Question Title

* Har du søkt om Omsorgslønn/omsorgsstønad – en kommunal stønad for de som utfører særlig tyngende arbeid som eller måtte vært utført av kommunen?

0 av 40 besvart
 

T