Fordelingen av Frifond organisasjon er styrt av retningslinjene, som vedtas hvert år av styret i LNU. Forslag til endringer i retningslinjene sendes ut på høring blant organisasjonene som mottar midler fra ordningen. Målet er å få innspill fra mottakerne om hvordan endringene vil påvirke dem, og hvordan de eventuelt kan justeres.  

Årets revidering baserer seg på tilbakemeldinger fra mottakerorganisasjonene og behov for presiseringer i løpet av det siste året med forvaltning. I tillegg er flere av endringsforslagene direkte hentet fra forslaget til ny forskrift for tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (grunnstøtta). LNU ser på det som viktig at retningslinjene ligger tett opp til forskriften, siden svært mange organisasjoner søker på begge støtteordningene, og dermed kan bruke samme dokumentasjon begge steder. Forslag til ny forskrift har vært ute på høring, og vil ikke bli publisert før mot slutten av året. De av forslagene under som går på samkjøring med ny forskrift, vil kun bli inkludert dersom de også inkluderes i ny forskrift. Mindre/forenklende endringer vil likevel kunne bli tatt med selv om forskriften ikke endres.
    
Forslag til ny tekst er markert i rødt i punktene under. Fullstendig forslag til retningslinjer med markerte endringer finnes her 

Frist for å sende inn høringssvar er fredag 19. november 2021.

Question Title

* 1. Navn

Question Title

* 2. E-postadresse

Question Title

* 3. Organisasjon

Question Title

* 4. Endring - Punkt 3 - Hvem kan ikke få støtte

Stryke setningen:

“Søkere som gjennom sitt formål, praksis eller samarbeid bryter eller motarbeider norsk lov eller menneskerettighetene kan bli vurdert som ikke støtteberettiget” 

Bakgrunn/årsak:
Kulturdepartementet har gitt beskjed til LNU om at denne setningen må tas ut av retningslinjene.

Question Title

* 5. Endring - Punkt 4 - Hva kan støtten brukes til

Opprinnelig setning:
“Støtten skal gå til aktivitet i regi av lokallag.” 

Ny setning:
“Støtten skal gå til lokal aktivitet i regi av lokallag.” 

Bakgrunn/årsak:
Formålet med støtteordningen er “å stimulere barn og unges frivillige aktivitet og deltakelse lokalt” og å “bedre rammebetingelsene for frivillige organisasjoners og gruppers medlemsbaserte virke på lokalt nivå i hele landet.” Dette ønsker LNU å tydeliggjøre i punktet som beskriver hvordan støtten skal brukes.

Question Title

* 6. Endring – Punkt 4 - Hva kan støtten brukes til

Nytt avsnitt:     
Lokallagene kan kun kjøpe varer fra sentralleddet for å styrke den lokale aktiviteten, og sentralleddet kan ikke tjene penger på salget. Lokallagene kan kun bruke Frifond-midler til reisestøtte og deltakelse på sentrale arrangement, eller til å dekke reise for besøk av sentralledd, dersom det styrker lokal aktivitet, er initiert og begrunnet av lokallaget selv, og skjer i begrenset omfang i organisasjonen. Når sentralleddet markedsfører produkter og arrangementer overfor lokallagene, kan de ikke markedsføre at det er mulighet til å søke om Frifond-støtte til å kjøpe produktet eller delta på arrangementet.” 

Bakgrunn/årsak:
Flere mottakerorganisasjoner har gitt tilbakemelding om at de ønsker mer klarhet i reglene om lokallagenes bruk av midler. Tidligere i år ble dette besvart ved å legge inn en egen hjelpetekst til punkt fire. Med denne revideringen ønsker vi å tydeliggjøre hva sentralleddet må vurdere når lokallag ønsker å bruke Frifond-midler til kjøp av varer og deltakelse på sentrale arrangement. Formuleringene bygger på dagens praksis, og ved å løfte dette inn i retningslinjene, håper vi at flere organisasjoner blir kjent med reglene som gjelder.

Question Title

* 7. Endring – Punkt 6 - Organisasjonens bruk av midler

Opprinnelig setning:
“Ubrukte midler og midler lokallaget ikke har rapportert på skal kreves tilbake av sentralleddet.” 

Ny setning:
“Ubrukte midler, midler brukt i strid med retningslinjenes punkt 4, og midler lokallaget ikke har rapportert på, skal kreves tilbake av sentralleddet.” 

Bakgrunn/årsak:
Tydeliggjøring av at lokallag må betale tilbake midler til sentralleddet dersom de er brukt i strid med punkt 4 i retningslinjene.

Question Title

* 8. Endring – Punkt 8- Definisjoner: Kontingent 

Opprinnelig avsnitt
:
“Kontingent kan ikke være betalt tidligere enn et halvt år før grunnlagsåret. Ved nyinnmelding siste halvdel av året kan likevel kontingent for innmeldingsåret og første hele medlemsår betales samtidig. Kontingenten må være betalt senest 31.12. i grunnlagsåret.” 

Nytt avsnitt:
“Kontingent kan ikke være betalt tidligere enn et halvt år før grunnlagsåret. Ved betaling etter 1. juli kan kontingent for inneværende år og kontingent for påfølgende år betales samtidig.  Kontingenten må være betalt senest 31.12. i grunnlagsåret.”  

Bakgrunn/årsak:
Samkjøring med forslag til ny forskrift (§ 2-3 i ny forskrift). Forenkling ved at organisasjonene kan ha samme rutine for innkreving av kontingent for nyinnmeldte og eksisterende medlemmer.

Question Title

* 9. Endring – Punkt 8 - Definisjoner: Tellende lokallag 

Ny setning: 
 ”Som medlemsrettet aktivitet gjelder ikke årsmøter, styremøter og andre vedtektsfestede møter.” 

Bakgrunn/årsak:
Samkjøring med forslag til ny forskrift for grunnstøtte (§ 2-4 i ny forskrift), og presisering av praksis.

Question Title

* 10. Endring – Punkt 8 - Definisjoner: Grunnlagsår 

Nye setninger: 
“For søknadsåret 2022 er grunnlagsåret opprinnelig 2020På grunn av koronapandemien vedtok LNUs styre at organisasjonene selv kan velge om de vil bruke 2019 eller 2020 som grunnlagsår i søknadsåret 2022. Dersom en organisasjon har uvanlig lave grunnlagstall, kan den søke LNU om å få bruke et tverrsnitt av grunnlagsårene 2017-2019.” 

Bakgrunn/årsak:
Vedtatt av LNUs styre 03.02.21 for å gi lokallagene en bedre forutsetning for aktivitet under og etter pandemien. Det er også en samkjøring med BFDs vedtak om “Midlertidig forskrift om endringer i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner som følge av covid-19".

Question Title

* 11. Endring – Punkt 9 - Dokumentasjonskrav: Andre kulepunkt

Opprinnelig setning: 
“Årsrapportene må inneholde: Lokallagets navn, kommune- og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode og navn og adresse på styremedlemmer per 31. desember i grunnlagsåret.” 

Ny setning: 
“Årsrapportene må inneholde: Lokallagets navn, kommune- og fylkestilhørighet, dato for valg av styre, styrets funksjonsperiode og navn på styremedlemmer per 31. desember i grunnlagsåret.” 

Bakgrunn/årsak:
Adresse strykes, siden det uansett skal inngå i det sentrale medlemsregisteret. Dette er både en forenkling og en samkjøring med eksisterende forskrift for grunnstøtte.  Question Title

* 12. Endring – Punkt 9 - Dokumentasjonskrav: Andre kulepunkt 

Opprinnelig setning:
“Årsrapporten må være datert og signert av lederen for lokallaget, eller av to av styrets medlemmer.” 

Nye setninger:
“Årsrapporten må være datert og signert av lederen for lokallaget, eller av to av styrets medlemmer, etter telletidspunktet 31.12 i grunnlagsåret.

Bakgrunn/årsak:
Klargjøring av at årsrapporten må være signert etter telletidspunkt for å kunne være gyldig. Dette er ikke en endring, kun en presisering.  

Question Title

* 13. Endring – Punkt 9 - Dokumentasjonskrav: Andre kulepunkt 

Ny setning: 
For lokallag uten valgt styre (se punkt 8), skal årsrapporten signeres og dateres av en som har tilknytning til laget.”  

Bakgrunn/årsak:
Samkjøring med forslag til ny forskrift for grunnstøtte (§ 2-5 i ny forskrift).  

Question Title

* 14. Endring – Punkt 9 - Dokumentasjonskrav: Andre kulepunkt 
 
Ny setning: 
Sentralleddet må også kunne vise en oversikt over antall tellende medlemmer i lokallaget.” 
 
Bakgrunn/årsak:
Samkjøring med forslag til ny forskrift for grunnstøtte (§ 3-3 i ny forskrift). 

Question Title

* 15. Endring – Punkt 9 - Dokumentasjonskrav: Fjerde kulepunkt 

Opprinnelig setning:
“Ved lokal innkreving skal lokallaget føre oversikt over medlemmene, og samme dokumentasjonskrav for tellende medlemmer stilles som ved sentral innkreving.”  

Nye setning:
“Ved lokal innkreving skal lokallaget føre oversikt over medlemmene. Listen må vise navn, adresse, fødselsår, om medlemmet har betalt kontingent for grunnlagsåret og at kontingent minst tilsvarer minimumsbeløpet i punkt 8.” 

Bakgrunn/årsak:
Samkjøring med eksisterende forskrift for grunnstøtte. 

Question Title

* 16. Endring – Punkt 9 - Dokumentasjonskrav: Fjerde kulepunkt 

Opprinnelig setning: 
“Medlemslisten skal signeres av lokallagsleder eller to styremedlemmer og sendes til sentralleddet sammen med årsrapporten.” 

Ny setning: 
“Medlemslisten skal signeres av lokallagsleder eller to styremedlemmer og sendes til sentralleddet sammen med årsrapporten. Dersom lokallaget ikke har valgt styre, skal medlemslisten signeres av en person som har tilknytning til laget.

Bakgrunn/årsak:
Samkjøring med forslag til ny forskrift for grunnstøtte (§ 3-2 i ny forskrift).

Question Title

* 17. Endring – Punkt 9 - Dokumentasjonskrav

Ny setning: 
All dokumentasjon i forbindelse med søknaden må oppbevares i minst fem år fra 1. januar i grunnlagsåret. For dokumentasjon på fordeling og bruk av midler, gjelder fem år fra 1. januar i året midlene ble utbetalt.”  

Bakgrunn/årsak:
Samkjøring med eksisterende forskrift for grunnstøtte. Kortere oppbevaringstid for sentralleddet, siden det foreslås å telle fra grunnlagsåret/utbetalingsåret, ikke fra rapporttidspunkt som er 1. mars etter søknadsåret.

Question Title

* 18. Endring – Punkt 13 - LNUs rett til innsyn og omtale

Opprinnelig setning:
“Organisasjonene skal oppbevare ovennevnte dokumentasjon i minst fem år etter rapporteringsfristen.”  

Nye setninger: 
All dokumentasjon i forbindelse med søknaden må oppbevares i minst fem år fra 1. januar i grunnlagsåret. For dokumentasjon på fordeling og bruk av midler, gjelder fem år fra 1. januar i året midlene ble utbetalt.

Bakgrunn/årsak:
Samkjøring med eksisterende forskrift for grunnstøtte. Kortere oppbevaringstid for sentralleddet, siden det foreslås å telle fra grunnlagsåret/utbetalingsåret, ikke fra rapporttidspunkt som er 1. mars etter søknadsåret.

Question Title

* 19. Endring – Punkt 14 - Tilbakeholdelse og tilbakebetaling av midler

Opprinnelig setning:
“ Restmidler er både midler som ikke ble delt ut til lokallag fra sentralleddet, midler lokallagene ikke har brukt opp og midler lokallagene ikke har rapportert om innen fristen.”  

Ny setning:
“ Restmidler er både midler som ikke ble delt ut til lokallag fra sentralleddet, midler lokallagene ikke har brukt opp, midler lokallagene har brukt i strid med retningslinjenes punkt 4, og midler lokallagene ikke har rapportert om innen fristen.” 

Bakgrunn/årsak:
Klargjøring av hva som regnes som restmidler i sentralleddet.

Question Title

* 20. Har du øvrige kommentarer til retningslinjene eller høringsprosessen?

0 av 20 besvart
 

T