Høgskulen på Vestlandet (HVL) starta hausten 2019 det nye faget Hydrogenteknologi for bachelor- og masterstudentar. Faget har vorte svært populært. HVL skal no utvide tilbodet og vil utvikle eit etter- og vidareutdanningstilbod (EVU) med fokus på hydrogen.

Ocean Hyway Cluster representerer kontakten med næringsliv og ulike brukargrupper og skal kartlegge marknaden. Vi ber deg bruke ca. 3 minutt til å svare på denne undersøkinga. Svaret ditt vil bli anonymisert og skal inngå som del av det totale datagrunnlaget. Alle som deltek i undersøkinga blir med i trekninga av ein fribillett (verdi ca. NOK 3000) til The 6th International Conference on Maritime Hydrogen and Marine Energy, 19-10 oktober 2021.

Question Title

* 1. Kven representerer du eller dei du ønsker å svare for?

Question Title

* 2. Kva funksjon har aktuelle EVU-deltakarar? (Vel gjerne fleire alternativ).

Question Title

* 3. Kva fagemne knytt til hydrogen er mest relevant? (Vel gjerne fleire alternativ)

Question Title

* 4. Omfang på undervisningsopplegg (Vel gjerne fleire alternativ)

Question Title

* 5. Organisering

Question Title

* 6. Kva type undervisningsopplegg? (Vel gjerne fleire alternativ).

Question Title

* 7. Tidspunkt for gjennomføring (Vel mest aktuelle månadar)

Question Title

* 8. Studiepoeng eller kursbevis? Emne med studiepoeng krev generell studiekompetanse. 

Question Title

* 9. Kor mange personar er potensielle EVU-deltakarar frå di bedrift?

Question Title

* 10. Har du andre innspel? Til dømes:
- Ønska stad for ev. fysiske samlingar. Skriv inn dei to stadane som er mest aktuelle.
- Ønske til innhald i hydrogenrelatert EVU-tilbod.

T